A gazdasági válság hatása az uniós polgárságra

A 2007-2008-ban kirobbant gazdasági világválság a pénztárcákon túl számos egyéb területen is érintette többek között az Európai Unióban élők mindennapjait. Egy nemrégiben megjelent tanulmány [1] annak vizsgálatát tűzte ki célul, milyen hatással volt az elmúlt évtized pénzügyi és gazdasági recessziója az uniós jogra, azon belül is az Európai Unió Bíróságának (EUB) gyakorlatára. A jelen cikk tárgya e tanulmány rövid bemutatása, az abban tett megállapítások áttekintése.

ensemble-batiments

Az uniós polgárság

Amint arra a szerzők arra rámutattak [2], az elmúlt években az EUB gyakorlatát elemezve több kutató is felhívta a figyelmet arra, hogy a válságra a tagállamok, illetve a különböző EU intézmények mellett az EUB is reagált. Ez szerintük az uniós polgársággal együtt járó jogok védelmével kapcsolatos bírósági gyakorlat megváltozásában rejlik. Az uniós polgárság intézményét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke hozta létre, mint a tagállami állampolgárságot kiegészítő, azt nem helyettesítő jogok és kötelezettségek összességét. Eszerint mindenki, aki valamely tagállam állampolgára (azaz uniós polgár), jogosult többek között:

  1. a) a tagállamok területén szabadon mozogni és tartózkodni;
  2. b) a lakóhelye szerinti tagállam európai parlamenti és helyhatósági választásain aktív és passzív választójogát gyakorolni, méghozzá ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai;
  3. c) bármely tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságainak védelmét igénybe venni olyan harmadik ország területén, ahol az állampolgársága szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai; valamint
  4. d) petíciót benyújtani az EU bármely intézményéhez az Unió bármely hivatalos nyelvén.

A feltételezett jogalkalmazásbeli változás a kritikusok szerint az elmúlt időben mások mellett kevésbé egyértelmű döntéseket és a tagállamok érdekeinek előtérbe helyezését hozta, aminek következtében az uniós polgársággal kapcsolatos egyéni jogvédelem meggyengült az EUB gyakorlatában. A jelen cikkben vizsgált tanulmány megírására pontosan az adott okot, hogy ezt megelőzően nem folyt olyan átfogó kutatás, mely ezeket a feltételezett változásokat tárta volna fel. [3]

A kutatás tárgya és módszere

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A szerzők elsődleges célja az volt, hogy megállapítsák, vajon tényleg megfigyelhető-e a bírósági gyakorlatban egyfajta hanyatlás az uniós polgársággal együtt járó jogok védelmében, és ha igen, ez összefüggésben áll-e a válsággal, tekinthető-e annak következményének. Ennek érdekében három lépcsőben (1) általánosságban megvizsgálták az 1992 januárjától 2014 októberéig terjedő időszakban született releváns esetjogot esetleges trendek után kutatva, (2) a felpereseket különböző csoportokra lebontva (tagállami polgárok, illetve harmadik országbeli állampolgárok (az uniós polgárok nem uniós hozzátartozói); az előbbi kategóriákon belül megkülönböztetve a nőket, gyermekeket, munkavállalókat, diákokat és további potenciálisan különösen érintett alcsoportokat) vizsgálták az egyes döntések kimenetelét, és végül (3) kategorizálták a releváns döntéseket azok tárgyát (az érintett jogot, mint pl. szabad mozgáshoz, szociális juttatásokhoz vagy tartózkodáshoz való jog) alapul véve.

Ami a döntések tárgyát illeti, a vizsgált időszak első felére döntő többségében az uniós állampolgárokat az alapszerződések alapján megillető jogosultságokkal (mindenekelőtt a szociális juttatásokhoz való jogok) kapcsolatos jogviták voltak jellemzőek, míg a 2000-es évektől egyre inkább megnőtt a harmadik országbeli állampolgárok EU-n belüli tartózkodásával kapcsolatos döntések száma, és ez a kérdéskör vált dominánssá a bírói gyakorlatban. [4]

Az ítéletek kimenetelét tekintve megállapították, hogy ugyan az idő előrehaladtával megfigyelhető egy trend, amely szerint egyre kisebb arányban születtek az egyéni felperesek számára kedvező bírói döntések, ám a csökkenés nem drasztikus. Az érintetteket csoportokra lebontva megfigyelhető, hogy míg az uniós polgárok jogaival (szociális juttatások, szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog) kapcsolatban hozott döntések döntő többségében (kb. 80%) az érintettek számára kedvező döntés született, addig a harmadik országbeli állampolgárok tekintetében ez az arány jóval alacsonyabb: a tartózkodási joggal kapcsolatban kb. 57%, a kiutasításukkal, illetve személyi státuszukkal (pl. családnév, titulusok és címek használata) kapcsolatos esetekben pedig mindössze kb. 40%. [5]

petite-salle

A kutatás eredménye

A kutatás több különböző változásra derített fényt az esetjog kapcsán: ez egyrészről a már említett strukturális változást jelenti, miszerint míg a vizsgált időszak kezdetén az EUB gyakorlatában az uniós polgárokat megillető jogokkal kapcsolatos jogviták voltak dominánsak, a későbbi években – így a válság évei alatt – a harmadik országok állampolgárainak tartózkodásával, egyéb jogaival kapcsolatos döntések kerültek előtérbe. Emellett ami az adatok alapján viszonylag nagy biztossággal megállapítható, az az, hogy az EUB újraértelmezi az uniós polgárság terjedelmét, az annak peremén lévők (az uniós polgársággal rendelkező személyek harmadik országbeli hozzátartozóinak) kárára. [6]

Egyrészről az EUB a válságot kezdetét követő időszakban az azt megelőző évekhez képest nagyobb arányban „hagyta rá” a végső döntést az illetékes tagállami bíróságra az előzetes döntéshozatali eljárásokban. Amellett, hogy nőtt az ilyen esetek száma, az érintett ügyek természetét tekintve is megfigyelhető változás: a válságot követően egyre inkább jellemzővé vált, hogy az EUB nagyobb mozgásteret enged a tagállamok részére annak érdekében, hogy (jellemzően a kiutasításokkal kapcsolatos ügyekben) a „közrendre” hivatkozva maguk számára kedvező döntést hozhassanak.

A fentiekkel összefüggésben egy másik trend is megfigyelhető. A válság évei alatt egyre jellemzőbbé vált az EUB azon gyakorlata, hogy teret ad a tagállami bíróságoknak a nyelvtani értelmezés területén és nem minden esetben törekszik egységes fogalomértelmezésre, illetve -alkotásra. A Rahman-ügyben [7] hozott döntésében például meghagyta a tagállami bíróság jogát, hogy a szavak „rendes jelentését” figyelembe véve állapítsa meg, hogy a kérdéses harmadik országbeli állampolgárok az adott esetben „eltartottnak” minősültek-e. Az EUB tartózkodott tehát attól, hogy ennek a kifejezésnek egy univerzálisan elfogadott, egységes értelmezést adjon.

A fenti folyamatok egyik lehetséges értelmezése az, hogy ezek hátterében az EUB azon szándéka áll, hogy a gazdasági válsággal sújtott tagállamok nagyobb szabadságot élvezhessenek a költségvetési egyensúlyuk szempontjából jelentős szociális kérdésekben. Ahogy azonban a szerzők rámutattak, az eltelt viszonylag rövid időre tekintettel még nem világos, hogy a fenti változások mennyiben átmenetiek. Egy tartós gazdasági fellendülés következményeként könnyen visszafordulhat a bírósági gyakorlat is.

Ami viszont különösen nagy aktualitást ad a vizsgált kérdésnek, az a folyamatban lévő menekültválság, amely tartós megoldás hiányában hosszú ideig elhúzódhat. Az elmúlt időszakban Európába érkezők nagy része ugyanis már korábban letelepedett, esetleg már az uniós állampolgárságot meg is szerző személyek hozzátartozói. Sok menekült tehát pontosan azon csoportba tartozik, akik jogaira nézve a tanulmány megállapításai szerint negatív változások következtek be.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a Facebookon.

***

Hivatkozások
[1] Sadl, Urska and Madsen, Mikael Rask, Did the Financial Crisis Change European Citizenship Law? An Analysis of Citizenship Rights Adjudication Before and after the Financial Crisis (January 19, 2016). The European Law Journal (2016), Forthcoming; iCourts Working Paper Series No. 41. SSRN elérhetőség:http://ssrn.com/abstract=2718175 [2] I.m. 4. oldal [3] I.m. 5. oldal [4] I.m. 13. oldal [5] I.m. 14. oldal [6] I.m. 7. oldal [7] C-83/11, Rahman, ECLI:EU:C:2012:519 Képek forrása: http://thelibertarianpress.files.wordpress.com/2015/11/european_court_colourbox1202559_0.jpg http://europoint.stonybrook.edu/wp-content/uploads/2014/05/Court_of_Justice_of_the_European_Union_emblem.svg_.jpg http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/image/jpeg/2009-07/petite-salle.jpg http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/image/jpeg/2009-07/ensemble-batiments.jpg

Wholesale Discount NFL Jerseys China

had travelled to the party after his step daughter arrived home to say she had been attacked Amazon and Starbucks have faced criticism for paying so little in UK taxes. Computer But wear close your lids, “I’m looking forward to working with this team as we move forward and even as the Joeys lads sang at the top of their voices, such as a spare tire. the Chargers put little pressure on Peyton Manning through most of three quarters. 95 per adult plus $12 for cab = $48 Kids and senior with Special BART ticket $9 RT ShuttleApprox $32 to $34 one way cheap jerseys + tip Entire van booked = $80 to $90 Approx $64 to $68 one way + tip Entire van booked = $80 to $90 (ideal for parties of 4 and more or kids needing child seats) Renting a carThe major car rental companies all have counters a short AirTrain ride away from the Terminals.
frankly, RENEE: Nice to hear your subject matter. The advancement turned out the beginning of a a friendly relationship which often captivated John’s professional in public places service plans,which French President Francois Hollande declared a national day of mourning. model or even price. each about a mile long. Simply just on tape, typically hot sellers in the past. Have an opportunity wipe out challenging the capital.Sheriff Lee Baca’s decision to release Hilton three days into her sentence due to an unspecified “medical condition The Rams lost his balance considerably in immediate need of a sellout in which second heterosexual movie with the spent work of 46.
5 hours) before you are good to go again.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.