Egy dokumentummal nyertem meg egy 100 milliós közbeszerzést

E cikk a Bird & Bird és az Arsboni által meghirdetett 2019. évi Cikkíró Pályázat keretében született.
Szerző: Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett

Egy közbeszerzési döntőbizottsági eset margójára

A Közbeszerzési Döntőbizottság nemrég egy olyan esetben hozott határozatot, amelyben hiánypótlás elrendelésének hiánya miatt súlyos bírsággal sújtotta az ajánlatkérőt. A súlyos bírság mellett ajánlatkérő közbenső döntését megsemmisítette. Az ügy fő problematikája az volt, hogy ajánlattevő képzésekre vonatkozó ajánlatát hiánypótlás elrendelése nélkül nyilvánította érvénytelenné ajánlatkérő arra tekintettel, hogy az ajánlat mindössze egy ártáblázatot tartalmazott a kötelező elektronikus űrlapokon kívül, holott ajánlatkérő értékelte az alkalmazni kívánt szakember hónapjait is, rá vonatkozóan az ajánlat azonban semmit nem tartalmazott. Az ügy azért elgondolkodtató, mert a körülbelül 100 millió Ft becsült értékű eljárást ajánlattevő egy papírlap beadásával nyerheti meg mindössze azért, mert az ajánlatkérő által kiadott dokumentáció nem tartalmazta egyértelműen, hogy mit tekint ajánlatkérő szakmai ajánlatnak.  

A Döntőbizottság szerint az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (2) bekezdés első fordulatát. Az ajánlatkérő 2019 tavaszán adta fel közzétételre a nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 117. § szerinti, saját beszerzési szabályok alkalmazásával, részvételi szakasz nélkül lefolytatandó közbeszerzési eljárást megindító hirdetményét. Az eljárás 2 részajánlatos volt, az 1. rész képzések megtartására, a 2. részajánlat üzletviteli terv írás tanácsadására vonatkozott.

Az ajánlatkérő által alkalmazott értékelési szempontok az 1. részajánlat vonatkozásában a következők voltak:

„Megnevezés Súlyszám / Jelentőség

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A teljesítésben résztvevő (a felhívás III.1.3) pont M.2.) pontjában feltüntetett szakemberek) többlet tapasztalata (hó) (min. 36 hó – max. 60 hó) (a teljesítésben résztvevő szakemberekre vonatkozóan) 20

Nettó ajánlati ár 80”

Ajánlatkérő az alábbi közbenső döntést hozta:

Érvényes ajánlatot egy ajánlattevő tett, a többi ajánlattevő ajánlata érvénytelen lett.

Kérelmező ajánlata az alábbi indokra tekintettel érvénytelen:

„A Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontja alapján a hiánypótlás a Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével járna, mert Ajánlattevő a 2. értékelési részszempontra tett megajánlásának alátámasztását az ajánlattételi határidőre nem nyújtotta be, ezáltal az ajánlat a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez a felolvasólapon megadott szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó megfelelő ajánlatot nem tartalmazott, a felvilágosítás ellentmondás hiányában pedig nem volt elrendelhető. Ezen ajánlati hiba a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján jelentős, nem egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, ezért hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés keretében nem volt orvosolható.

A hiánypótlás a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez a Kbt. 71. § (9) bekezdés alapján sem volt alkalmazható, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a 2. értékelési részszempontra az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személyét, szakmai többlettapasztalatát és ezeknek alátámasztását az ajánlatában az ajánlattételi határidőre nem nevezte meg.

A fenti körökben az ajánlattevő az értékelési részszempontra tett megajánlásának alátámasztását az ajánlattételi határidőre nem nyújtotta be, mely ajánlati hiba hiánypótlás vagy felvilágosításkérés keretében nem volt orvosolható, figyelemmel a Kbt. 71. § (8), (9) bekezdése szerinti korlátokra, ahogy azt a D.339/15/2017. számú Döntőbizottsági határozat is kimondja (25. oldal).

A fentiek alapján az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt a 2. értékelési részszempontra vonatkozóan a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez értékelhető ajánlatot nem tett, amelynek alapján az ajánlata a Kbt. 71. § (8), (9) bekezdésére, és a Kbt. 81. § (11) pontjára figyelemmel jogszabályba ütközik, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.”

A kérelmező ezt követően terjesztette elő a jogorvoslati kérelmét, mivel álláspontja szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 71. § előírását és az eljárás alapelveit, tekintettel arra, hogy nem biztosította a kérelmező részére a hiánypótlás lehetőségét.

Kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérő jelen eljárásban sem a felhívásban, sem a közbeszerzési dokumentumokban nem határozta meg, hogy pontosan mit tekint a szakmai ajánlat részének sem konkrétan a „szakmai ajánlat” szóhasználat megjelölésével, sem közvetetten nem tartalmazott konkrét előírást, melyből az ajánlattevők egyértelműen megállapíthatták volna, hogy mely dokumentumok tekintendők a szakmai ajánlat részének (melyek tekintetében hiánypótlásra nincsen lehetőség.)

Érvelése szerint a felolvasólapon megadott értékek minősülnek magának a szakmai ajánlatnak, a csatolt egyéb előírt dokumentumok az ajánlat, az értékelési részszempontok, illetve az alkalmasság, és kizáró okok alátámasztására szolgálnak.

A Döntőbizottság szerint a kérelmező ajánlata, mint szakmai ajánlat megfelelő – de hiányos és ezáltal hiánypótlással orvosolható – szakmai ajánlatnak minősült önmagában a felolvasólapon történő értékelési részszempontok rögzítésével is, tekintettel arra, hogy a szakmai tapasztalat értéke az ajánlatkérő és a felhívás szempontjából az értékelésre kerülő és releváns szempont, nem pedig a konkrét szakember személye (mely a Kbt. szerint is változhat).

Így a személy és az érték alátámasztása volt azon elem, mely az ajánlatból hiányzott, ezen elemek esetében azonban a hiánypótlás alkalmazásával biztosítható az ajánlat érvényessé tétele a Kbt. 71. § rendelkezéseinek alkalmazásával.

Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 71. § rendelkezéseit azáltal, hogy nem biztosította a hiánypótlás lehetőségét a kérelmező számára.

A Döntőbizottság legfőképpen azt sérelmezte, hogy álláspontja szerint ajánlatkérő egyáltalán nem fogalmazta meg egyértelműen és konkrétan sem az ajánlattételi felhívásban sem a közbeszerzési dokumentumokban, hogy pontosan mely dokumentumokat kötelesek az ajánlattevők csatolni ajánlatukhoz szakmai ajánlat részeként, holott a közbeszerzési eljárás dokumentációja tételesen felsorolta azt, hogy mit kell ajánlattevőknek csatolni ajánlatukban, valamint az eljárás jellegére tekintettel itt ún. „2. körös igazolás” sem volt lehetséges, tehát az ajánlattevőknek mindent be kell nyújtaniuk ajánlatukban, vonatkozik ez a szakemberek végzettségi papírjaira, szakmai önéletrajzára, referenciára.

Fentiekre tekintettel joggal feltételezhették az ajánlattevők, hogy ezen előírások hiányában, részben hiányos ajánlat megtétele esetén is élhetnek a hiánypótlás jogintézményével.

Az ajánlatkérő által hivatkozott D. 339/15/2017. döntőbizottsági határozat nem alkalmazható analógiával jelen eljárásra, tekintettel arra, hogy a hivatkozott döntés tárgyát képező eljárásban az ajánlatkérő egyértelműen és konkrétan meghatározta elvárásait a szakmai ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok tekintetében.

Egyéb hasonló esetekben is (melyben az ajánlatkérő nem biztosította a hiánypótlás lehetőségét bizonyos szakmai ajánlat részeként tekinthető dokumentumok tekintetében), akkor tartotta jogszerűnek a Döntőbizottság, illetve a bíróság az ajánlatkérő döntését, amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció egyértelműen és konkrétan tartalmazta a szakmai ajánlatnak tekinthető és nem hiánypótolható dokumentumok listáját.

Az ajánlatkérő a felhívásban és dokumentációban nem határozta meg részletesen, hogy mely dokumentumokat tekinti a szakmai ajánlat részének, utóbb ez nem értékelhető az ajánlattevők terhére. Ajánlatkérő megtehette, hogy ezt nem részletezi, azonban ez esetben minden hiányos dokumentum tekintetében biztosítania kellett volna a hiánypótlás jogintézményét.

Álláspontom és az ajánlatkérő meglátása szerint is annak ellenére, hogy nem volt szó szerint megadva a közbeszerzési dokumentációban, hogy mit tekint az ajánlatkérő a szakmai ajánlat részének, legalább a szakember nevének az ajánlatban történő feltüntetése alapvetően kötelező lett volna az ajánlattevők részéről. Álláspontja szerint mindazon megajánlás és alátámasztó dokumentum a szakmai ajánlat része,  amelyeket egyébként az ajánlatkérő tételesen felsorolt a „Tájékoztató ajánlattevőknek” elnevezésű dokumentumban is, valamint amelyre a felolvasólapon konkrét megajánlás érkezik, hiszen ez már ajánlati kötöttséggel terhelt az eljárás teljes további szakaszában. A kérelmező hivatkozott előzetes vitarendezésében arra, hogy a Kbt. szabályozása szerint a szakember személye változhat, amely viszont csak a Kbt-ben meghatározott esetekben változhat csak meg.

A megajánlás elengedhetetlen része, hogy a szakember is megjelölésre kerüljön, ugyanis a szakember jellemzői (nagy valószínűséggel) nem fognak azon rövid idő alatt változni, de önmagában egy adat megadása anélkül, hogy személy is megadásra kerülne, nem tekinthető megajánlásnak.

A szakember személyének ajánlatban történő megjelölése azért is elengedhetetlen, mert a szakember nem a beszerzés tárgyához kapcsolódik, hanem fordítva, az általa végzett munka lesz a beszerzés tárgya és az köthető a szakemberhez.

Az értékelési szempontokra általános jelleggel a Kbt. 76. § (6)-(8) bekezdései tartalmaznak előírásokat, ugyanakkor a szakemberek értékelése vonatkozásában fontos megemlíteni a hiánypótlás körében található, ám az értékelésre kiható fontos rendelkezéseket és azok elemzését, amely ugyancsak visszamutat arra, hogy a szakembert is meg kell jelölni.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban előírta, hogy értékeli a teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalatát hónapokban megadva. Az ajánlattevő az ajánlatban, konkrétabban csak a felolvasólapon csak egy számot szerepeltet, 60 hónap. Álláspontja szerint ebben az esetben nincs szakmai megajánlás, hiszen az ajánlat nem tartalmazza a szakembert. Miután a szakmai ajánlatban ilyenkor az ajánlattevőnek lehetősége lenne a bevonásra kerülő személyek bármely módon történő utólagos megajánlására, ugyanakkor nincs bemutatva az a személy, akihez később a hiánypótlás során viszonyítani lehetne, ez az ajánlat érvénytelen, tehát már hiánypótlás sem mehet ki, hiszen olyan hiánypótlásra nem kerülhet sor, amely során egy alapvetően érvénytelen ajánlat érvényessé tételét biztosítja ajánlatkérő.

Ezt erősíti meg Dr. Csányi István: „Szakemberek értékelése a közbeszerzési eljárásban” című cikke (Közbeszerzési Szemle: 2017/1-2. szám), amelyet a Döntőbizottság nem fogadott el érvelésként.

A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérőnek különösen gondosan kell eljárnia az értékelési szempont meghatározásánál, amely alapján kiválasztja a majdani nyertes ajánlattevőt, aki a beszerzési igényét teljesíteni fogja. A szakmai ajánlat lehatárolásának jelentőségét az adja meg, hogy ez fejezi ki az ajánlatkérő beszerzési igényét. Az ajánlatkérőnek kiemelt figyelemmel kell rögzíteni az előírásait minden olyan esetben, amikor az alkalmassági minimumkövetelmény és valamelyik értékelési részszempont kapcsolatban áll egymással.

A Döntőbizottság végül azt is rögzítette, hogy a Kbt. nem hatalmazza fel az ajánlatkérőt arra, hogy az ajánlattevők ajánlatának értékelése során az ajánlattevők vélt rosszhiszeműségét, időhúzását az érvényességi vizsgálat során figyelembe vegye.

Meglátásom szerint a döntés azt a veszélyt rejti magában, hogyha a közbeszerzési eljárások során bármi hiánypótoltathatóvá válik az ajánlatok tekintetében, mindössze amiatt, hogy a dokumentáció nem tartalmazta szó szerint a „szakmai ajánlat” kifejezést, azonban azon kívül valamennyi becsatolandó dokumentum tételes felsorolását tartalmazta a felhívás és a tájékoztató dokumentumok is, a közbeszerzési eljárások komolytalanná válhatnak a külső szemlélők számára. Kicsit túlzásnak hathat, de a kérelmező ajánlattevő jó hiánypótlással megnyerhet egy közbeszerzést, amely ráadásul európai uniós forrásból valósul meg, amelyre eredetileg egy 3 soros táblázatot tartalmazó papírt nyújtott be…

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

MEGOSZTÁS