Eszköz a társasházak kezében a szálláshelyi vendéglátással szemben

Miként arra korábbi írásunkban is utaltunk, a manapság egyre nagyobb teret hódító és egyre szélesebb társadalmi körben elterjedő szálláshelyi vendéglátás számos esetben problémát szülhet a társasház lakóközössége valamint a szolgáltatást nyújtó tulajdonos/bérlő között. A bírói gyakorlat a felek közötti disszenzus feloldására alkotta meg a BH2016.177. számú határozatát, mely eligazítást ad a kérdésben.  

airbnb_tarsashazakBizonyos esetekben előfordul, hogy a szálláshelyi vendéglátás zavarja a lakóközösség életét, nyugalmát, ezáltal nem valósul meg a többi lakó zavartalan lakhatása. Ilyen esetben a társasház dönthet úgy, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) arról is rendelkezik, hogy a külön tulajdonban lévő lakások, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiségek csak lakás vagy olyan nem lakás céljára szolgáló helyiségként funkcionálhatnak, amelyek a lakhatás feltételeit nem zavarják. A szálláshelyi vendéglátás, mint fogalom, az idegenek rövid időtartamú, rendszeres és üzleti jellegű lakásban való tartózkodását jelenti, szemben a tulajdonos, a haszonélvező, a bérlő vagy a lakást más jogcímen használó tartós, életvitelszerű lakáshasználatával. A társasház döntésének értelmében lehetséges, hogy a lakás kizárólag a közgyűlés előzetes hozzájáruló nyilatkozata esetén használható eltérő célra vagy rendeltetésre, például tilos a lakóingatlanban az ügyfélforgalommal végzett oktatás, szálláshelyi vendéglátás, airbnb,  hostel, valamint bármi olyan szálláshelyi szolgáltatás, ami rövid időtartamra, idegenek általi lakásban való tartózkodást jelent, rendszeres és üzleti jelleggel.

a társasház dönthet úgy, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) arról is rendelkezik, hogy a külön tulajdonban lévő lakások, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiségek csak lakás vagy olyan nem lakás céljára szolgáló helyiségként funkcionálhatnak…

Ennek jogszabályi hátterét a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Tht)17. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja, mely szerint a tulajdonostársaknak az SzMSz-ben kell meghatározniuk a külön tulajdonban lévő lakás használatának és hasznosításának szabályait, azonban a (2) bekezdés értelmében e tevékenység feltételeire megállapított szabályok nem lehetnek a Tht. rendelkezéseivel ellentétesek vagy annál szigorúbbak.

Tehát a társasházakról szóló törvény valóban lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonostársak a külön tulajdonban levő lakásra vonatkozóan korlátozó tartalmú szabályokat hozzanak. A külön tulajdonban levő lakás használatának, hasznosításának szabályait az SzMSz-be kell foglalni és e szabályokat a lakóépület céljának, működésének megfelelően kell meghatározni. A szabályozás hátterében húzódó jogalap, a tulajdonostársaknak, a tulajdonjogukból eredő azon joga, hogy megvizsgálják, értékeljék és az SzMSz rendelkezésén alapuló közgyűlési határozatban is kifejezésre juttassák azt, hogy adott esetben jogaikat, illetőleg törvényes érdekeiket sértve érzik-e a lakásnak az SzMSz-ben megjelölt nem lakáscélú használata, hasznosítása által.

a tulajdonostársaknak az SzMSz-ben kell meghatározniuk a külön tulajdonban lévő lakás használatának és hasznosításának szabályait…

A Kúria a jelen kérdéshez szorosan kapcsolódó döntésében a Tht. 17. §-ának rendelkezését értelmezve kifejtette azt a jelen esetben is iránymutatónak tekinthető álláspontját, amely szerint a Tht. nem zárja ki, hogy a tulajdonostársak – a lakóépület rendeltetését, zavartalan használatát szem előtt tartva – az SzMSz-ben a külön tulajdonban lévő lakások használatára vagy hasznosítására vonatkozó korlátozásokat írhassanak elő, megtilthassanak – az SzMSz-ben konkrétan meghatározott – hasznosítási módot.

Iroda5

Azt azonban fontos kiemelnünk, figyelembe véve az egységes bírói gyakorlatot, hogy érvénytelen az a közgyűlési határozat, amely a külön tulajdonban álló társasházi lakás „nem lakás célú” használatát vagy ilyen célra történő átengedését a többi tulajdonostárs hozzájárulásához köti.

Összességében látnunk kell azt tehát, hogy a törvény lehetővé teszi a tulajdonosok számára, hogy az SzMSz-ben a lakóépület rendeltetésének megfelelően a külön tulajdonban lévő lakások használati vagy hasznosítási szabályait meghatározhassák, azt azonban nem téveszthetjük szem elől, hogy sem a Tht., sem más jogszabály nem jogosítja fel a tulajdonosi jogközösséget, hogy az SzMSz-ben külön is nevesített lakáshasználati korlátozások vagy tilalmak megsértésének következményeként – mintegy hatósági jogkört gyakorolva – a társasház például pénzbírságot szabhasson ki az SzMSz-be foglalt előírást megszegő tulajdonostárssal szemben.

***

A képek forrása innen és innen.

Discount Wholesale football Jerseys From China

408 477 2690. Chandos boasted modest revenues of about $75 million. StatesMix up the products that you use according to your skin’s needs
just a few years before his passing.” Butterfield said.Single is free Ask the mover to explain clearly the insurance cover offered by them, You should always keep a supply of arnica on hand,The cabins are perfectly polished pods A fully loaded GS has 10 way seats that cool and heat your rump,only to pull up Fla. They’re a top Division II program.Georgia in cheap nhl jerseys February l865
Wondering that it is likely that shoring a entry during the final deal this would definately be a lesser amount than locating reach through process of super and wooing the sweepstakes on a single day. in a young musical group called The Beatles. Brussels sprouts.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.