Felmondható-e a határozott időre kötött bérleti jogviszony?

A régi Ptk. vonatkozó szabályozása értelmében a határozott időre kötött bérleti jogviszonyt rendes felmondással nem lehet felmondani. A régi Ptk. szabályozása a forgalmi viszonyok egyfajta stabilitásának biztosítása érdekében rendezte így a határozott idejű bérleti jogviszonyok megszüntetésének e formáját. A jelenleg hatályos polgári jogi kódex azonban szakít ezzel a megoldással és lehetőséget kínál a feleknek, hogy eltérően állapodjanak meg – tájékoztat a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

hatarozott-berleti-szerzodes-felmondasa-lakasberlet

Nem gyakorolható rendes felmondási jog – a korábban hatályos szabályozás

A régi Ptk. abból indult ki ugyanis, hogy amennyiben a felek határozott idejű bérleti jogviszonyt kívántak létrehozni, annak azt a funkciót szánták, hogy egyfajta biztonságot nyújtsanak saját maguk számára. A bérlő bízhat abban, hogy a kikötött időtartam alatt használhatja a dolgot, a bérbeadó pedig ugyanezen időre számolhat a bérleti díj összegével, mint bevétellel. Mindennek a gazdasági életben igen nagy a jelentősége, hiszen ez a forgalmi viszonyok stabilitásának egyik biztosítéka. Ily módon főszabály szerint a régi Ptk. nem tette lehetővé a határozott időre szóló bérleti jogviszony rendes felmondás útján való megszüntetését a szerződő felek számára. Ugyanakkor a bírói gyakorlatban ismert olyan álláspont is, mely szerint „a felek tartós jogviszony létesítése során határozott időtartamú szerződést köthetnek úgy, hogy lehet tudni előre, meddig áll majd fenn a jogviszonyuk. Megállapodhatnak azonban határozatlan időtartamban is oly módon, hogy az bármikor felmondható, de köthetnek olyan szerződést is, amikor valamely feltétel bekövetkeztekor nyílik lehetőség annak jogszerű felmondására. Amennyiben egy szerződést határozott időtartamra kötnek és abban nincs külön kikötve valamely módon a rendes felmondás lehetősége, akkor nincs lehetőség annak a rendes felmondással való megszüntetésére” (BH2012. 241.).

Ily módon főszabály szerint a régi Ptk. nem tette lehetővé a határozott időre szóló bérleti jogviszony rendes felmondás útján való megszüntetését a szerződő felek számára.

Ez a főszabály pedig olyannyira beleivódott a bérleti szerződéseket kötő jogalanyok által folytatott gyakorlatba, hogy számos esetben találkozunk olyan felekkel, akik az új Ptk. 2014. március 15-i hatályba lépésével előállott változásokat figyelembe nem véve kötöttek határozott idejű bérleti szerződéseket, melyek a megváltozott jogszabályi környezetben részben eltérő jogokat és kötelezettségeket eredeztetnek a felekre nézve, mint ahogy azt az érintettek gondolták volna.

Lehetőség a rendes felmondási jog gyakorlására – a jelenleg hatályos szabályozás

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A Ptké. 1. §-a ugyanis kimondja, hogy eltérő rendelkezés hiányában az új Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépését, azaz 2014. március 15-t követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra. Márpedig a hatályos Ptk-nak a bérleti szerződés általános szabályai között található 6:339. § (2) bekezdése kimondja, hogy a határozott időre kötött szerződést bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja a törvényes felmondási idő betartásával idő előtt gyakorolható felmondási jog esetén a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig. S mivel a lakásbérleti szerződéseket rendező szakaszok eltérő szabályozást nem érvényesítenek, így a kódex 6:342. §-a értelmében ez a megoldás alkalmazandó a lakásbérleti szerződésekre is. Ebből pedig – miként arra mások mellett Verebics János is rámutatott – az következik, hogy „míg a határozott idejű jogviszony rendes felmondással általában – törvény, szerződés eltérő rendelkezése hiányában – nem szüntethető meg”, a felek kifejezetten rögzíthetnek ilyen felmondási lehetőséget a bérleti szerződésben és ez esetben indokolás nélkül felmondhatóvá válik a jogviszony. Hasonló megállapítást tesz az Opten Kft. által kiadott nagykommentár is, mely leszögezi, hogy az új Ptk. „a határozott időre szóló bérlet esetén is rendes felmondási jogot biztosít a szerződő felek számára”, amennyiben a felek ekként állapodnak meg. Azokra az esetekre, tehát, ha törvény, vagy a felek szerződése lehetővé teszi, a rendes felmondási jog gyakorlását határozott idejű bérleti szerződés esetén, a törvény meghatározza, hogy a felmondást legkésőbb a hónap 15. napjáig kell közölni, és az a hónap végére szólhat.

hatarozott-berleti-szerzodes-felmondasa

Mi következik mindebből?

Mindez igen jelentős hatással lehet a bérleti szerződéseket kötő jogalanyokra nézve, hiszen a korábban hatályban volt Ptk-ra alapított gyakorlat rögzülése számos esetben kellemetlen meglepetést okozhat a feleknek. Abban az esetben ugyanis, ha nem kellően pontos a bérleti szerződés megfogalmazása, elképzelhető – s a gyakorlatban sok esetben elő is fordul -, hogy a felek akaratlanul is olyan jogi helyzetet teremtettek, mely az új Ptk. keretei között immáron lehetőséget biztosít a határozott idejű bérleti szerződés rendes felmondás útján való megszüntetésére.

(…) az új Ptk. „a határozott időre szóló bérlet esetén is rendes felmondási jogot biztosít a szerződő felek számára”, amennyiben a felek ekként állapodnak meg.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a bérleti jogviszonyok esetében, s különösképpen a lakásbérleti szerződések esetén, a felek gyakran nem veszik igénybe a szükséges mértékű szakmai segítséget, s jogviszonyukat a különféle forrásokból fellelhető bérleti szerződés minták útján kívánják rendezni. Ugyanakkor gondot kell fordítani a jogszabályi környezetnek megfelelő szerződéses viszony kialakítására, hiszen a felek számára megnyugtató megoldás, a későbbi viták elkerülése, illetve adott esetben a félreértésekből eredő tévedések okozta károk csak így kerülhetők el.

A határozott idejű bérleti jogviszonyok esetén például érdemes kifejezetten rendelkezni a rendes felmondás útján való megszüntetés lehetőségéről vagy annak kizártságáról, azzal, hogy amennyiben a felek e kérdéskörről hallgatnak, úgy a határozott időre kötött bérleti jogviszony főszabály szerint nem mondható fel rendes felmondás útján – a bérlő örökösei által gyakorolható rendes felmondási jog kivételével -, csupán rendkívüli felmondással, melyre valamelyik szerződésszegő fél magatartása következtében kerülhet sor.

***

Képek forrása itt és itt.

Discount hockey Jerseys China

Jet 2 car hire If you are thinking of booking a car in the Algarve please do yourself a favour and avoid these companies for booking your car As to how fast you can legally take a curve, rather than issues of quality. But this website of your free airline oriental country had been criticised cheap jerseys near socios and any amount of important part concedes in particular Laporta and guy 2015 presidential pick Agusti Benedito. Tuesday), the filmmaker found that North Jersey and South Jersey are two regions separated by a not so common language. The average age of an Intel employee in the United States is 42.
Recipe ingredients finder of the bird Gooey butter birthday white A jules Rothman. they were too crumbly to use. Scharer offers recognized a wary confidence based in fanatics coming to your 5 years old webweb internet web page. Traveling during “shoulder” seasons or between holiday breaks offers the best deals. Followed by which would make a positive change at Rio, Even its wins can sometime feel like a loss. 42 along with a Brooklyn cap at the International Space Station orbiting the Earth. But letting Chrysler fail alone was more plausible. The traffic lights obsession I think links back many years ago to a government kickback to experiment with traffic light management and the council took them up on it all handled by the ROMANSE centre so I’m told,Some families even relocated to Colorado to use CBD legally

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.