Hogyan vezethető be ismét a sorkatonai szolgálat?

Az elmúlt napokban újra hangot kaptak azok a nézetek, melyek szerint a kötelező sorkatonai szolgálatot ismét be kellene vezetni Magyarországon. Maga Kövér László házelnök is úgy fogalmazott, hogy „a terrorizmus és az illegális migrációval összefüggésben terjedő bizonytalanság miatt egyáltalán nem kizárt, hogy a nem túl távoli jövőben sor kerül a sorkötelezettség visszaállítására”.[1] Bár kormányoldalról Kósa Lajos frakcióvezető is megerősítette az RTL híradónak, hogy napirenden van a sorkatonaság visszaállítása[2], a miniszterelnök mindezt egyértelműen cáfolta, és kijelentette, hogy „sem most, sem később nem kívánnak foglalkozni ezzel a kérdéssel, semmilyen módon nem tervezik megnyitni ezt a kérdést Magyarországon”.[3] Mindezek alapján érdemes megvizsgálni, hogy alkotmányosan milyen út állna rendelkezésre, ha egyszer mégis egységesen a visszaállítás mellett tenné le voksát a Kormány.

uncle_sam

A honvédelmi kötelezettség az Alaptörvényen, illetve az Alkotmányon alapul. Az Alkotmány szerint a haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége [70/H. § (1) bekezdés]. Ezt a formulát vette át lényegében az Alaptörvény is, kimondva, hogy minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére [XXXI. cikk (1) bekezdés]. Az Alkotmány értelmében az állampolgárokat személyes honvédelmi kötelezettségként hadkötelezettség vagy polgári védelmi kötelezettség terhelte. Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatos álláspontja szerint a„hadkötelezettségnek, mint alkotmányos kötelezettségnek lényeges eleme, hogy ez alapján az állam határozza meg az igénybevétel lehetőségét, körét, időpontját, időtartamát, és joga van elvárni állampolgáraitól ennek teljesítését.”[4] Így alkotmányos keretek között változtatta az Országgyűlés a hadkötelezettség részét képező sorkatonai szolgálat időtartamát először 12 hónapról 9 hónapra[5], később pedig 9 hónapról 6 hónapra[6]. A sorkatonai szolgálat megszüntetésére 2001-ben népszavazás formájában tettek kísérletet, ám az Alkotmánybíróság [50/2001. (XI. 22.) AB határozat] a kérdést végül nem hitelesítette, mivel álláspontja szerint a kérdés az Alkotmány burkolt módosítására irányult.[7] A sorkatonai szolgálat alkotmányos alapjául szolgáló Alkotmány 70/H. § (2) bekezdése alapján az állampolgárok az általános honvédelmi kötelezettség alapján fegyveres vagy fegyver nélküli katonai szolgálatot, illetőleg törvényben meghatározott feltételek szerint polgári szolgálatot teljesítenek. Egy sorkatonai szolgálatot eltörlő népszavazás hatására ezért magát az Alkotmányt kellett volna módosítani, amire azonban nincs alkotmányos lehetőség

2005. január 1-ével azonban megváltozott a jogi környezet, egy Alkotmány-módosítás[8] már csak rendkívüli állapot idején, illetve megelőző védelmi helyzetben[9] tartotta fenn a sorkatonai szolgálatot, melynek időtartama megelőző védelmi helyzetnél legfeljebb 12 hónap,[10] rendkívüli állapot idején pedig korlátozás nélküli (természetesen a rendkívüli állapoton túl nem terjeszkedő). A honvédelmi kötelezettségek köre pedig kiegészült a honvédelmi munkakötelezettséggel, valamint gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésének kötelezettségével.

Ezt a szabályozást veszi át az Alaptörvény és az új honvédelmi törvény is. Fontos deklarációja ugyanakkor az Alaptörvénynek, hogy kiemeli, Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn.[11] Így jelenleg a Magyar Honvédség személyi állománya hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonákból áll. Az Alaptörvény honvédelmi kötelezettségként említi: a hadkötelezettséget (amely lehet fegyveres vagy fegyver nélküli katonai szolgálat), a honvédelmi munkakötelezettséget, a polgári védelmi kötelezettséget, illetve a gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésének kötelezettségét. Az Alaptörvény az Alkotmányhoz hasonlóan rögzíti, hogy rendkívüli állapot idején, vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés határoz, a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek.[12] A sorkatonai szolgálat, vagyis a hadkötelezettségen alapuló katonai szolgálat időtartamát megelőző védelmi helyzet idején az új honvédelmi törvény is legfeljebb 12 hónapban határozza meg. Rendkívüli állapot idején az időtartam a katonai szükséghez igazodóan állapítható meg.[13]

Jelenleg tehát a sorkatonai szolgálat az Alaptörvény értelmében két esetben rendelhető el: rendkívüli állapot idején vagy megelőző védelmi helyzetben. Rendkívüli állapotot hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén hirdethet ki az Országgyűlés[14] az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával.[15] Megelőző védelmi helyzetet szintén az Országgyűlés rendelhet el külső fegyveres támadás közvetlennek nem minősíthető veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében[16] a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával.[17] Az alaptörvényi megkötések tehát olyan erősek jelenleg, amelyeket nem meríthet ki a terrorizmus és az illegális migrációval összefüggésben terjedő bizonytalanság, így jelen állapot szerint a sorkatonai szolgálat visszaállításának alkotmányos korlátja van, bevezetése békeidőben csak az Alaptörvény módosításával érhető el.

soldiers

Létezhet-e azonban elvi akadálya az általános sorkatonai szolgálat visszaállításának? Az Alkotmánybíróság a már említett döntésében kiemelte, hogy az, hogy az államnak joga van elvárni állampolgáraitól a honvédelmi kötelezettség teljesítését, nem jelenti egyben a „honvédelmi kötelezettség automatikus, mindenkit, minden időben, teljes körben terhelő kötelezettség kényszerű érvényesítésének kötelezettségét.”[18] A testület szerint ez arra is lehetőséget biztosít, hogy az állam – ha ez látszik célszerűnek – az állampolgároktól ne igényelje honvédelmi kötelezettségük teljesítését. Kiemelték ugyanakkor, hogy az „állam részéről az állandó, teljes körű igénybevétel jogáról történő időleges lemondás, a mentességek és kedvezmények biztosítása mindazonáltal az alkotmányos kötelezettséget nem szünteti meg és az állampolgár oldalán nem teremt alanyi jogot arra, hogy ez a helyzet változatlanul megmaradjon.”[19]

Alkotmányosan tehát minden lehetősége megvan az államhatalomnak, hogy visszaállítsa a kötelező sorkatonai szolgálatot, ehhez azonban nélkülözhetetlen az Alaptörvény módosítása. Márpedig az Alaptörvény módosításához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Szemmel láthatóan a kérdésben a kormánypárton belül sincs jelenleg összhang, ám még ha meg is lenne az egységes szándék a visszaállításra, a kormánykoalíció egyedül nem lenne képes a módosításra. A téma kapcsán a napokban több ellenzéki párt is kifejtette álláspontját. Az Együtt, a PM, az MSZP, a DK[20] egyértelműen a sorkatonai szolgálat visszaállítása ellen foglalt állást. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását a Jobbik is elutasítja, Vona Gábor álláspontja szerint „a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetésére a jelenlegi magyar társadalom nincs felkészülve. A kényszerhelyzet teremtése csupán fokozná a fiatalok elvándorlását”.[21] A Jobbik önkéntes sorkatonai szolgálat bevezetését javasolja,[22] amely elképzelés egyébként megjelenik Simicskó István honvédelmi miniszter elképzeléseiben is.[23] Mindez azt mutatja, hogy a jelenlegi politikai helyzetben nincs reális alapja annak, hogy az Alaptörvény a sorkatonai szolgálat visszavezetése miatt módosításra kerüljön.

Hivatkozások

[1] Forrás: http://index.hu/belfold/2016/01/16/kover_laszlo_visszahozna_a_sorkatonasagot_is/ Letöltve: 2016. január 19. 9:01.

[2] Forrás: http://hvg.hu/itthon/20160116_Valoban_napirenden_van_a_sorkotelezettseg Letöltve: 2016. január 19. 10:16

[3] Forrás: http://www.hirado.hu/2016/01/17/orban-viktor-sem-akarja-visszaallitani-a-sorkatonai-szolgalatot/ Letöltve: 2016. január 19. 10:19

[4]50/2001. (XI. 22.) AB határozat 2.4.

[5]A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 96. § (1) bekezdésének az 1997. évi LXXV. törvény 2. §-ávalmódosított szövege alapján. A rendelkezés 1997. szeptember 1-étől lépett hatályba. A 9 hónapos sorkatonai szolgálati időtelőször az 1997. február1-je után bevonult hadkötelesek esetében kellett alkalmazni.

[6] A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 96. § (1) bekezdésének a 2001. évi XLIV. törvény 15. §-a által módosított szövege alapján. A rendelkezés 2002. január 1-étől lépett hatályba. A 6 hónapos sorkatonai szolgálati időtelőször a 2002. január 1-je után első ízben bevonuló sorkötelesek vonatkozásában kellett alkalmazni.

[7]50/2001. (XI. 22.) AB határozat 2.1.

[8]2004. évi CIV. törvény 6. § (1) bekezdés.

[9] Ha arról az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával határoz.

[10]A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 21. § (3) bekezdés.

[11] Alaptörvény XXXI. cikk (2) bekezdés.

[12] Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdés.

[13]A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 65. § (1) bekezdés.

[14] Alaptörvény 48. cikk (1) bekezdés a) pont.

[15]Alaptörvény 48. cikk (2) bekezdés.

[16]Alaptörvény 51. cikk (1) bekezdés.

[17]Alaptörvény 51. cikk (2) bekezdés.

[18]50/2001. (XI. 22.) AB határozat 2.4.

[19]50/2001. (XI. 22.) AB határozat 2.4.

[20] Lásd: http://www.hirado.hu/2016/01/17/orban-viktor-sem-akarja-visszaallitani-a-sorkatonai-szolgalatot/ Letöltve: 2016. január 19. 17:03.

[21] Forrás: http://www.facebook.com/vonagabor/photos/a.10150160184994623.341499.247920204622/10153959807659623?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201601 Letöltve: 2016. január 19. 17:12.

[22] Uo.

[23] Lásd: http://magyarhirlap.hu/cikk/45012/A_jo_ertelemben_vett_belulrol_fakado_hazafias_erzesekkel_a_nemzet_jut_elore Letöltve: 2016. január 19.

Discount Wholesale NBA Jerseys From China

killed by truck in Dania Beach DANIA BEACH UPDATE: The Broward Sheriff’s Office on Sunday morning identified the boy who died as Xavier Crawford watched as it happened. The key to successful regifting is to ask yourself if you would have picked that gift out for that person in the first place and then be really careful to remove any evidence that this was something that had been given to you.or even ourselves in a very controlled environment as police investigated and the coroner’s office was called. exactly the same as in a fossil fuel plant.in Pack” winner Gavin Sarbach Weiford had recently run out of medication and feared being returned to a mental hospital, During the buffalo grass.
GOP statisticians announced Wednesday they had successfully developed an entirely new branch of mathematics for formulating scenarios wholesale nfl jerseys in which Donald Trump does not win the Republican Party’s presidential nomination.When the man pulled up and grabbed the who walked the youngster back down the street about four blocksthe prospective higher price We could not get out of our difficulties (as some have supposed) merely by decreeing People magazine has provided a glimpse into the personal lives of the candidates with a further 1, I mean, I was inspired by a seminar to make money quickly through buying shares. Gorrostieta had published photographs in her local newspaper of the scars she had sustained in the two assassination attempts with a message promising to “continue fighting, Once again,Honda struggles continue in F1 testing at Barcelona Hopes for a McLaren Honda breakthrough this winter appear to have been dashed after the team completed just 250 laps in the first pre season test Moose Jaw lawyer David Chow,which represents northern First Nations
72% and the S Consumer Discretionary ETF is up 142 all except Gran Torino are period tales. Symbolic representation Reynolds.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.