Ingyen, bármeddig, bárhol, bárhogyan – ez már elfelejtve!

E cikk a Bird & Bird és az Arsboni által meghirdetett 2019. évi Cikkíró Pályázat keretében született.
Szerző: Herdon István

A versenytilalmi megállapodás munkajogba integrálása új kérdéseket vet fel, írásomba ezek gyakorlati szemléletű megválaszolására törekszem.

A versenytilalmi megállapodás a hatályos munka törvénykönyvének hatálybalépése óta időről időre a szakirodalom vizsgálódásának középpontjába kerül. Ez annak tudható be, hogy ez a szerződésforma a korábbiaktól eltérően az Mt. által kerül nevesített formában szabályozásra, amelynek a törvény az adott normahelyen kimerítőleges szabályozásra törekszik a vezető állású munkavállaló és köztulajdonban álló munkáltató kapcsán felmerült kivételektől eltekintve [Mt. 228.§].

1. De miért is írok épp erről?

A rendelkezések relatíve egyszerű nyelvezete és rövid terjedelme képes a figyelmet elterelni a körültekintő alkalmazásról, ugyanakkor a bírói gyakorlatból és az eltérő jogirodalmi álláspontokból is visszatükröződik, hogy számos homály fedi ezt a jogintézményt. Jelen cikkben törekszem azon lényeges kérdések megválaszolására, amelyek az elmúlt években a bírói gyakorlatban felmerültek, néhány helyen kiegészítve személyes véleményemmel.

A versenytilalmi megállapodás mint alapvetően polgári jogi szerződés, korábban nem szerepelt az Mt-ben, rá a polgári jog szabályai és gyakorlati megoldásai voltak irányadók. 
Közhelyszerű, mégis laikusok számára is fontos gondolat, hogy a versenytilalmi megállapodást a munkáltató és a munkavállaló köti – elsősorban munkáltatói érdekből – abból a célból, hogy a munkáltató jogos gazdasági érdeke a munkavállaló tevékenysége által a munkaviszony megszűnését követően se kerüljön veszélybe. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az üzleti titok munkavállaló általi megtartása nem mosható ezzel össze, hiszen az ellenszolgáltatás nélkül a munkaviszony megszűnését követően is terheli a munkavállalót [Mt. 8.§ (4)].

A munkaerőpiacon a versenytilalmi megállapodások számának növekedése vélelmezhető, hiszen munkaerőhiányos piacon az egyes munkavállalók által a munkáltatónál megszerzett tudás, ismeret, gyakorlat, tapasztalat sokszor felbecsülhetetlen érték. Ezen megállapodás a jogos gazdasági érdek védelme keretében alkalmas annak kiküszöbölésére, hogy a fenti értékek birtokában a munkavállaló a munkaviszony megszűnését követően korábbi munkáltatójának az esetleges konkurenciája legyen, vagy a konkurenciáját támogassa vele.

2. A törvény kicsit hosszabban

Rögzítendő, hogy a munkaviszony fennállása alatt a munkavállaló munkaidőben és azon kívül is tartózkodni köteles munkáltató jogos gazdasági érdekét sértő vagy veszélyeztető magatartástól, mivel ez alapvető kötelezettsége. A versenytilalmi megállapodás ezen kötelezettség átörökítéseként fogható fel a munkaviszony megszűnését követő időre is, amely az Mt. értelmében nem lehet több, mint a munkaviszony megszűnését követő 2 év [Mt. 228.§ (1)].
A korlátozás viszont kizárólagosan visszterhes jogügyleten alapulhat, az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228.§ (2)].

jogos gazdasági érdek kapcsán fontos, hogy a törvény nem csak a sértő, hanem a veszélyeztető tevékenységet is tiltja, ha a felek megállapodást kötöttek. A „magatartás” kifejezés deklarálja, hogy nem kizárólag az új munkaviszony létesítésében korlátozzák őt, hanem egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében és folytatásában, beleértve az egyéni- és társas vállalkozási formákat is. A fenti ellenérték a törvényi minimumnál több lehet, de kevesebb nem. A munkavállalót megillető ellenérték sokszor nem csak több lehet, de többnek kell is lennie, hiszen a törvény megfelelő ellenértéket határoz meg, amelyet tisztázva rögzíti, mire kell figyelni: „a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót – elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel – újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében.”  A törvény az eddig leírtakkal azt határozza meg, hogy a versenytilalmi megállapodás mikor jön létre és mikor érvényes.

Az Mt. ezen rendelkezései „túl egyszerűek” és a gyakorlatból visszatükröződik, hogy a majdhogynem keretdiszpozíció-szerű megoldás értelmezésre szorul. Elsőként fontos, hogy a versenytilalmi megállapodás törvényi konkrétum hiányában bármikor, a munkaviszony létrejöttekor, fennállása alatt és akár a megszűnésekor is létre jöhet. Ezen a megállapodást bele lehet foglalni a munkaszerződésbe, de célszerűbb azt külön okiratban kezelni, tekintettel arra, hogy a Kúria kimondta a következőt: „A versenytilalmi megállapodás alapján járó juttatás nem minősül munkabérnek. Ezért amikor e megállapodás szerinti ellenértéket a személyi alapbér összegének figyelembevételével határozzák meg, annak elkülönülten kell megjelennie, a személyi alapbér ugyanis más jogcímen járó juttatást nem foglalhat magába” [EBH2015.M7.].

3. Jó, ha érvényes, de még jobb, ha először létrejön

A jogirodalomban kezdetektől fogva eltérő nézetek alakultak ki arról, hogy a törvényi elemek megállapodásba foglalásának hiányában nem létező vagy érvénytelen szerződésről van-e szó. Az általam megvizsgáltak döntő része az érvénytelenség mellett tette le voksát, ám a Kúria ezen a téren idén májusban kelt kollégiumi véleményében máshogy foglalt állást. E szerint a versenytilalmi megállapodás létrejöttéhez tartalmazni kell a törvény szerinti korlátozást és az ellenértéket, így a feleknek ezen lényeges kérdésekben kell megállapodniuk.

Álláspontom szerint a törvényi lényeges kérdések mellett a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésben való megállapodás is hasonlóan szükséges a létrejöttéhez, hiszen az Mt. 31. §-a értelmében a Ptk. ezen rendelkezése is megfelelően irányadó. Ha bármelyik kimarad az okiratból, akkor a feleknek értelemszerűen a konszenzusa sem terjedhet ki rá, magyarul nem beszélhetünk szerződésről, mivel e tekintetben nincs akaratnyilatkozat.
Nem létező kontraktusra jogot alapítani nem lehet, azaz nem keletkezik kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság annak követelésére. Itt viszont szemben a Ptk.-val, az Mt. 31. § értelmében – utaló szabály hiányában – nem létező szerződés esetén itt a jogalap nélküli gazdálkodás szabályai nem használhatók, egy esetleges perben a munkáltatói kártérítés jogintézmény viszont igen, ha a munkavállaló a nem létező szerződés alapján teljesített vagy a már megfizetett „ellenérték” visszakövetelésének lehet helye. A munkáltatói kártérítés indoka röviden az lehet, hogy a munkáltató és a munkavállaló között hierarchikus kapcsolat áll fenn, és ezen megállapodás megkötése leginkább a munkáltató érdeke, hiszen az ő jogos gazdasági érdekét védi [1/2019. KMK].
Az új Pp. hatálybalépése óta a professzionális pervitel került előtérbe, így ezen kérdés tisztázása kulcsfontosságú volt, hiszen már a jogkövetkezmények miatt sem mindegy, hogy a kereseti kérelem a szerződés létre nem jöttének vagy pedig érvénytelenségének megállapítását foglalja magában.

Szintén 2019-es bírósági határozat, (erről cikk is szerepelt az Arsboni-n, miszerint: Megváltható-e 1 forinttal 10 év?), amely a vezető állású munkavállaló versenytilalmi megállapodása kapcsán hozott jelentős paradigmaváltást. Habár az Mt. szerint vezető munkavállalóknál a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó szakaszoktól – így akár a korlátozással értintett évektől – el lehet térni, a bíróság amellett foglalt állást, hogy a vezetők esetében sem lehet a visszterheségtől – ingyenessé téve azt – eltérni, hiszen a jogintézmény lényegét magával az ellenértékkel, mint kompenzáló eszközzel lehet leírni. Más jogintézmény pedig a munkáltató jogos gazdasági érdekének ilyen típusú védelmére nincsen, így az ellenérték hiánya a vezető esetén is nem létező szerződést eredményez (BH2019.24). Ennek magyarázata véleményem szerint megfogható úgy, mintha azt mondanánk, hogy ellenérték nélküli adásvételi szerződést kötünk. A Ptk. ezen célra tartalmazza az ajándékozási szerződést, ám adásvétel visszterhesség hiányában nem jön létre.

Érvénytelenségről ezzel szemben akkor beszélhetünk, ha van akaratnyilatkozat, ám az valamely fogyatékossága miatt nem képes a célzott joghatás kiváltására. A feltétlen érvénytelenség (lánykori nevén: semmisség) részleges beállta a bírói gyakorlat szerint akkor történik meg, ha a munkavállalót megillető kikötött ellenérték nem éri el az azonos időszakra járó alapbér egyharmad részét. Az Mt. 29. § (3) bekezdésére figyelemmel, ha a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha a felek az érvénytelen rész nélkül a megállapodást nem kötötték volna meg.
Szintén érvénytelen a sikeresen megtámadott megállapodás vagy annak egy része. Ilyen eset az, ha az ellenérték eléri a fenti törvényi minimumot, de a korlátozással a fél azt nem találja arányosnak. Ilyenkor a részleges érvénytelenségre hivatkozás esetén a „megfelelőség” vizsgálandó. Erre irányuló hivatkozása esetén, azt kell értékelni, hogy a fizetett ellenérték alkalmas-e az elhelyezkedést korlátozó kikötés kompenzálására. A Kúria rámutatott, hogy megfelelő az ellenérték, ha az figyelembe veszi az eset sajátos körülményeit, ezen belül különösen a munkavállaló képzettségét, tapasztalatát, végzettségét, továbbá a korlátozás egyedi jellemzőit. Egységes zsinórmérték nincsen, az eset összes körülménye mérlegelendő (EBD2018.30.).

A kompenzálással függ össze, hogy az ellenérték csak pénzbeli lehet, így nem lehet például utalvány, egyéb dologi juttatás, tanfolyami költség. Az ellenérték célja, hogy a megélhetés költségét legalább részben biztosítsa arra az időtartamra, amíg az elhelyezkedési korlátozás vagy a tilalom fennáll, így a fentiekből ezen célok kivitelezése nem képzelhető el. A Kúria kimondta továbbá, hogy az Mt. 31.§ szerinti utaló szabály hiányában – az eddig vita tárgyát képező – Ptk. szerinti feltűnő értékaránytalanság nem alkalmazható (1/2019. KMK). 

4. Ki az ellenség?

A magatartás korlátozása – amellyel szemben áll a fenti ellenérték – egy másik halmaz, amelyet vizsgálat alá kell vonni. A Kúria tisztázza, hogy ki minősül versenytársnak; az, aki fenyegetheti a jogos gazdasági érdeket, erre tekintettel a korábbi ítélkezési gyakorlatnak megfelelően a cégjegyzék adataiból kell kiindulni (BH2008.342.), ám ez nem kizárólagos jelentőségű. Ha valaki megnéz egy vállalatot a közhiteles nyilvántartásban, akkor láthatja, hogy olykor több tucat tevékenységi kör van hozzárendelve, ám ezek csak jogosultságok, amelyekben tevékenységet fejthet ki, de nem biztos, hogy mindegyikkel ténylegesen foglalkozik. A Kúria szerint azonos tevékenységi kör mellett sem biztos, hogy létrejön a sértő-veszélyeztető állapot, hiszen egy-egy tevékenységnek merőben eltérő szegmensei lehetnek valamint maga a tevékenységi kör sem jelenti, hogy a munkavállaló abban volt foglalkoztatva és arra érdemi rálátása volt (1/2019. KMK). Ennek ellenére a cégjegyzék adataival szemben is lehetőség van annak bizonyítására, hogy az új munkáltató olyan versenytársnak tekinthető-e, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti. A munkáltatót terheli a kétséget kizáró bizonyítása annak, hogy a munkavállaló megszegte a megállapodást és ezzel sértő magatartást gyakorolt vagy annak valós a veszélye (EBD2014. M.15).

A megállapodás tartalmának értékelésekor – különösen a tiltott tevékenységi kör meghatározásánál – a felek szerződéskötéskori akarata az irányadó. A következetes ítélkezési gyakorlat alapján nincs lehetőség arra, hogy bármelyik fél utóbb olyan körülményre hivatkozzon, amelyet a megállapodás megkötésekor nem vettek figyelembe (BH2001.339.). Kiemelendő, hogy amennyiben a munkavállaló megkezdi a teljesítést, azaz a nem tevést – így ezáltal nem helyezkedik el konkurenciánál és nem is folytat ilyen tevékenységet – akkor is jogosult az ellenértékre, ha egyébként például tevésre egészségügyi okok, vagy más tényező miatt képtelen (1/2019. KMK).

A Kúria a joggyakorlatból már ismert, azon lényeges gyakorlati kérdésről is nyilatkozik, miszerint: „A megállapodásban szereplő kikötésnek alkalmasnak kell lennie a munkáltató gazdasági érdekének védelmére, de nem korlátozhatja méltánytalanul és túlzottan a munkavállaló jövedelemszerző tevékenységét. Ezért – mindkét fél érdekének védelme céljából – célszerű meghatározni a tevékenységi kört, a szakterületet és azt, hogy a korlátozás mely földrajzi területre vonatkozik.” [1/2019. KMK.]

5. Az ígéret szép szó…

A munkaügyi perek egy része a felvázolt érvénytelen vagy a nem létező szerződés kérdéskörei köré csoportosulnak, amíg a másik része az érvényes és joghatást kiváltó szerződés megszegése köré. A versenytilalmi megállapodásból eredő kötelezettségek – teljesítőkészség – biztosítására az Mt. a feleknek kötbérkikötési opciót kínál, amely egyébként a munkajog világától – a tanulmányi szerződés hasonló rendelkezését leszámítva – idegen. Fontos, hogy nem követezik a törvényből, hogy kötbér csak a munkavállót sújthatja szerződésszegés esetén, ugyanakkor a kötbérkikötésnek törvényi kritériumai vannak. Egyfelől az, hogy írásban érvényes, így tehát amelyik megállapodásban éltek annak kikötésével, több mint célszerű a megállapodás írásba foglalása. A másik következmény, hogy véleményem szerint az egyszerű utaló szabállyal az Mt. lehetővé tette a kötbér mögött meghúzódó magánjogi dogmatika alkalmazását. Habár az Mt. 31.§ nem rendeli alkalmazni, álláspontom szerint a magánjogi dogmatikából levezetve szerződésszegést jelent a Ptk. értelmében, bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása.

Ezzel szemben a Kúria friss ítéletében differenciál, ugyanis kimondta, hogy „a versenytilalmi megállapodás alapvetően egy „nem tevésre” irányuló szerződéses kötelezettséget jelent”, mint főszolgáltatás, amelynek tartalmát korábban kifejtettem. Ezzel szemben, viszont „e körbe nem vonható a munkavállaló későbbi elhelyezkedéséről szóló tájékoztatás előírása. Ennek az egyoldalú kötelezettségvállalásnak esetleges megszegése önmagában nem jelentheti a munkáltató gazdasági érdekének megsértését vagy annak veszélyeztetését” így kötbérfizetési kötelezettséget nem eredményezhet. (EBH2018.M.28.)

6. A vége

Összegzésként megállapítható, hogy az Alaptörvény XII. cikkében deklarált jog, miszerint „mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz” korlátozható, de ez korántsem olyan egyszerű, mint elsőre látszik. Egy jó versenytilalmi megállapodás megkötéséhez a jogszabály ismerete mellett a fent leírtak esszenciális jelentőségűek, ám akad még megválaszolatlan kérdés, amelyre a jövő joggyakorlata adhat választ. Arra pedig már nem is kell olyan sokat várni, mivel a munkajog a legdinamikusabban fejlődő jogterületek közé tartozik napjainkban.

Források

Ember Alex: A versenytilalmi megállapodások a munkajogban, In: Pál Lajos-Petrovics Zoltán: Visegrád 15.0, A XV. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, Budapest, Wolters Kluwer, 2018. 223-233.o. 

Prugberger Tamás – Zaccaria Márton Leó: A versenytilalmi megállapodás tartalmi és érvényességi kérdései a Kúria újabb joggyakorlatában, In: Bankó Zoltán-Berke Gyula-Tálné Molnár Erika: Quid Iuris?, Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete megalakulásának 20. évfordulójára, Budapest: Kúria: Munkaügyi Bírák Orsz. Szövetsége; Pécs: PTE ÁJK, 2018. 367-384.o.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.

MEGOSZTÁS