Közvetítés polgári ügyekben

(Az Ügyvédvilág.hu írása)

A mediáció jogintézményét immár 12 éve vezették be a hazai joggyakorlatba, jóllehet a közvetítés, mint olyan nem új keletű: családi ügyekben már korábban is megtörtént. A 2002-es törvény nyomatékosította, hogy a jogviták nem csak pereskedéssel rendezhetők. A jogalkotó azt szerette volna elérni, hogy az állampolgárok saját ügyeik rendezése érdekében maguk is tegyenek aktívan lépéseket.

mediacio5

A 2002-es LV. törvény vezette be ezt a jogintézményt a hazai joggyakorlatba. A közvetítés, mint olyan nem új, hiszen ilyen családi ügyekben korábban is történt, azonban a jogalkotó a jelen esetben nyomatékosítani szerette volna, hogy a jogviták nem csak peres eljárás során, állami beavatkozással rendezhetőek, célja az állampolgárok befolyásolása abba az irányba, hogy saját ügyeik rendezése érdekében maguk is tegyenek lépéseket.

A közvetítő személye

Noha bárki lehet közvetítő két másik személy, vagy szervezet közti vitás ügyben, a jogintézmény hatályosulása érdekében a törvény nyilvántartás vezetésére kötelezi az Igazságügyi Minisztériumot, amely nyilvántartásba csak a feltételek fennállása esetén nyerhető felvétel. Ez a nyilvános névjegyzék, mintegy ajánlásul szolgál azok számára, akik késznek mutatkoznak ügyeik megállapodással való rendezésére, de nem tudják megtenni az ehhez szükséges lépéseket.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Közvetítői tevékenység folytatását a miniszter – a névjegyzékbe való felvétel útján – annak a természetes személynek engedélyezi, aki: a) felsőfokú végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számított, annak megfelelő legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik, b) igazolja a miniszter rendeletében meghatározott közvetítői szakmai képzés elvégzését, c) büntetlen előéletű, és nem áll a közvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya, vagy d.) cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatalt elrendelő határozat hatálya alatt.

Jogi személy is végezhet ilyen tevékenységet, ha a létesítő okiratában a közvetítői tevékenységet feltüntetik, és ha van közvetítői tevékenység folytatására feljogosított tagja, vagy munkaviszony, továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében ilyen személyt foglalkoztat.

Összeférhetetlenség

Mivel a közvetítő pártatlansága alapvető szempont, ennek hiányában nem tud eredménnyel eljárni, a törvény nevesíti azokat az okokat, melyeknél fogva az adott ügyben a közvetítő nem jogosult eljárni. A felkért személy közvetítőként nem járhat el, ha: a) valamelyik felet képviseli, vagy valamelyik fél támogatója, b) a felek bármelyikének hozzátartozója, c) az őt foglalkoztató jogi személynek valamelyik féllel való viszonyában többségi befolyás áll fenn, d) a felek bármelyikével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban áll, e) az ügyben egyébként érdekelt, elfogult.

A közvetítő köteles a feleket tájékoztatni arról a tényről, ha a felek bármelyikét a felkérést megelőző öt éven belül képviselte, vagy ha a felek bármelyikével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban állt a felkérést megelőző öt éven belül. Ha a felek a tájékoztatás alapján másként nem állapodnak meg, az ügyben a közvetítő nem járhat el.

A felek ellenkező megállapodása hiányában az a személy, aki közvetítőként, a felek képviselőjeként vagy szakértőként részt vett a közvetítői eljárásban, továbbá tevékenységét szüneteltető közvetítő, abban a jogvitában, amely a közvetítői eljárás tárgya volt, vagy az annak alapjául szolgáló vagy az azzal összefüggő szerződésből, egyéb jogviszonyból keletkezett, nem járhat el: a) választottbíróként, b) valamelyik fél képviselőjeként, vagy c) szakértőként.

Titoktartási kötelezettség

A közvetítőt – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást.

Ha törvény másként nem rendelkezik és a felek másként nem állapodtak meg, a közvetítői eljárás befejezését követően indult bírósági vagy választottbírósági eljárásban a felek nem hivatkozhatnak: a) a másik fél által, a vita lehetséges megoldásával összefüggésben a közvetítői eljárásban kifejtett álláspontra, javaslatra, és b) a másik félnek a közvetítői eljárásban tett elismerő, joglemondó nyilatkozatára.

A közvetítő az egyik féltől kapott tájékoztatást közölheti a másik féllel annak érdekében, hogy a másik fél ennek figyelembevételével álláspontját kialakíthassa, előadhassa, kivéve, ha a tájékoztatást adó fél nyilatkozata szerint a tájékoztatás nem hozható a másik fél tudomására.

Az eljárás díja

Az alap, hogy a felek a közvetítő díjazásában és annak viselésében is szabadon állapodnak meg, lehetőség van egyszeri, az eljárás hosszától független és időarányos díjazásra.

Az eljárás menete

A közvetítői eljárás megkezdésére a felek akarata, vagy bírósági kötelezés alapján kerülhet sor. Ha ez utóbbi történik, a bíróság jogosult az eljáró közvetítő kijelölésére is. Ebben az esetben az eljárás szabályai, költsége jogilag szabályozott. Egyéb esetben ilyen szabályok nincsenek, ezeket a felek és a közvetítő együtt határozzák meg.

A felek akaratán alapuló közvetítői eljárás esetén a következő lépés a közvetítő kiválasztása. Ez utóbbit és a közvetítői szerződés elfogadását követi a szabályokban való megállapodás. A szerződés elkészítése a közvetítő feladata, ezt – különösen, hogy ennek anyagi kihatásai is vannak – a feleknek el kell fogadniuk. A szabályokra (eljárás menete, időtartama, esetleges szakértő bevonása, stb.) is a közvetítő tesz javaslatot, amely szabályokat lehet a szerződés részévé is tenni, vagy azon kívül rögzíteni.

A közvetítés lényege, hogy a felek a maguk megoldását megleljék, ehhez azonban elengedhetetlen a másik álláspontjának megismerése. Ebben, ennek megértésében sokat segíthet a közvetítő, sok esetben már a kibeszélés és a meghallgatás is elegendő a megoldáshoz. A törvény szerint a közvetítői eljárásban a közvetítő a feleket részletesen meghallgatja, biztosítva, hogy a felek egyenlő elbánásban részesüljenek. Ennek során a felek kifejthetik érdekeik alapján kialakított álláspontjukat és a rendelkezésükre álló iratokat is bemutathatják.

Lehetőség van eldönteni, hogy egy vagy több találkozóra kerüljön sor, a felek együttesen legyenek-e jelen, vagy külön-külön fejtsék ki álláspontjukat, fontos azonban, hogy ez minden esetben a felek megegyezésével történjék.

Az eljárásnak nem célja bizonyítás, vagy jogvita eldöntése, azonban a felek vállalhatják meghatározott bizonyítékok bemutatását, megvizsgálását és azt, hogy döntésüket ezek ismeretében hozzák meg. Le kell szögezni azonban: ők hoznak döntést és nem a közvetítő.

Az első közvetítői megbeszélést követő egyes megbeszéléseken a feleknek – ha másként nem állapodnak meg – személyesen is jelen kell lenniük.

Az eljárás befejezése

Szerencsés esetben a közvetítés megállapodással zárul, amit a felek – jogi képviselők közreműködésével, vagy e nélkül – írásba foglalnak. Mivel ez az okirat nem minősül végrehajtható okiratnak, felmerülhet igény a megállapodás közjegyzői okiratba való foglalására is. Fontos kiemelni a közvetítő szakértelmének szerepét, mert egy pontatlanul megfogalmazott, vagy szakszerűtlen megállapodás a teljesítés akadálya lehet. Célszerű lehet a létrejött megegyezés papírra vetéséhez jogi közreműködőt, a felek ügyvédeinek közreműködését igényelni, akár a megállapodás közjegyzői okiratba foglalását kérni. Ha a megállapodás peres eljáráshoz kapcsolódóan születik és annak bírói jóváhagyására van szükség, különösen fontos, hogy az a jogi szabályozással szinkronban legyen, ellenkező esetben azt a bíró nem hagyhatja jóvá. Véleményem szerint felveti a közvetítő felelősségét a végrehajthatatlanul megfogalmazott megállapodás.

Mivel az eljárás önkéntes, megállapodás hiányában is véget ér, ha ezt valamelyik fél kinyilvánítja. Noha a törvényben nem szerepel, álláspontom szerint a közvetítő is jogosult ilyen nyilatkozat tételére, ha nem lát lehetőséget az egyezség létrehozására. A törvény szerint meghatározott idő – négy hónap eltelte – is az eljárás végét jelenti. Nem látom jogi akadályát azonban annak, hogy a feleknek ezt az időt meghosszabbítsák.

Fontos előnye az eljárásnak, hogy a megállapodás tartalmának csupán a felek fantáziája szabhat korlátot, bármi elfogadható, ami nekik megfelel, míg a bíróság legfőbb eszköze a pénz fizetésére kötelezés.

Ha a közvetítő a megállapodott számú találkozók után sem lát reményt megállapodás létrehozására, az eljárás meghosszabbítását a felek nem igénylik, az eljárást befejezettnek nyilvánítja.

Egyezség és bírói út

A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a vitás ügyben igényüket bírósági vagy választottbírósági eljárás keretében érvényesítsék.

Közvetítés – bíróság

Az alábbi összehasonlítás azokat a főbb szempontokat jelöli meg, melyek a jelen cikk szerzője szerint a közvetítés előnyben részesítését indokolják – indokolnák.

Bírói eljárásMediáció – közvetítés
a hivatal jelöli az eljáró személyt bíró önállóan dönt lassú drága kockázatos egysíkú, csak jogi megoldás lehetséges mindkét fél veszíta fél választja a közvetítőt a felek irányítják gyors költségtakarékos kiszámítható tág megoldási lehetőség nincs vesztes

***

A kép forrása:

http://www.ugyvedvilag.hu/rovatok/publikaciok/kozvetites-polgari-ugyekben

A cikk az Ügyvédvilág.hu-n jelent meg, az Ügyvédvilág.hu az Ars Boni szakmai együttműködő partnere.

Discount Authentic Jerseys Free Shipping

From it Baird Lane (named after John Logie Baird) links to cheap mlb jerseys the Department of Theatre, The three nieces who died were Emma Hance.
we evaluated 12 products from 9 different manufacturers which we determined could be suitable partners for us to collaborate with to bring forward a Drug Eluting Stent version of our MGuard product. An cheerleaders are generally being dressed in baby purple stockings.” Perhaps indicative of the town’s leaning, the nation aging fleets of B 52. Today. Yankees generally groomed so that you win once again, my husband was diagnosed with congestive heart failure. Even prosecutors were surprised by the case’s unusual turn. mother of Brandon. You’ll be able to 5 0 and furthermore burn 11 uninterruptedly.
“Every single time they had money available, was that Pakistanis will have to sell their crackers She says, the family is requesting that donations be made to United Cerebral Palsy of Northern Nevada The family would like to thank all the doctors and staff at Renown Regional Medical Center for their loving care.Travel review sites provide wonderful insights and will be valuable to many baby boomers as they retire and travel over the next twenty yearson the Free Application for Federal Student Aid Not all of the labels have been attached by others.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.