Vidéken van, hogy elakad a tárgyalás, mert nincs kirendelhető védő – javaslatok az új Be. kirendelési rendszerének javítására

2018. július 1-én, az új büntetőeljárási törvényhez kapcsolódóan átalakult a kirendelt védői rendszer is. A jogalkotó célja az új rendszer bevezetésével a védelemhez való jog hatékonyabb érvényesülésének biztosítása volt. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy – bár kétségtelenül jelentős előrelépés történt – a jelenlegi szabályozás, illetve gyakorlat nem tökéletes.

A szerzők, dr. Ivány Borbála és dr. Kazarján Annie

A Magyar Helsinki Bizottság[1] számos szakemberrel közösen (elsősorban a budapesti tapasztalatok alapján megvizsgálta a védőkirendelés első hónapjainak gyakorlatát) és javaslatokat tett a rendszer további fejlesztésére. A fővárosival szemben vidéken a legnagyobb problémát a védők alacsony száma jelenti, amely olykor a büntetőeljárások áthidalhatatlan elakadásához is vezet, hiszen olykor nincs kirendelhető védő.

Az új szabályok szerint – amennyiben a hatóság védőt rendel ki – a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus rendszer működtetésével, ábécé sorrendben, automatikusan választja ki a soron következő ügyvédet a jegyzékben szereplők közül. A kiválasztott ügyvédet a kamara és a hatóságok is cégkapun keresztül értesítik, hogy kirendelték, illetve, hogy jelenjen meg az eljárási cselekményen.

1. A Magyar Helsinki Bizottság felmérései alapján kezdetben jelentős gyakorlati nehézséget okozott, hogy a hatóságok nem, vagy késedelmesen értesítették a kirendelt védőt, mert nem volt világos számukra, hogy ez az ő feladatuk lenne. A gyakorlat nyár óta ugyanakkor sokat fejlődött, illetve ma már a kamara is küld tájékoztatást a kijelölésről. Továbbra is szükséges lenne ugyanakkor, hogy a területi kamara és hatóságok rendszeres párbeszédet folytassanak a kirendelési rendszer optimalizálása és az akadályok kiküszöbölése érdekében.

2. Előrelépést jelenthetne, ha a hatóságok a kirendelésről szóló határozatuk meghozatalát követően haladéktalanul kezdeményeznék a védő kijelölését és értesítését, nem pedig csak akkor, amikor az eljárási cselekmény „közeledik”. Ez lehetőséget biztosítana a védőnek, hogy ténylegesen megjelenhessen a kihallgatáson (vagy más eljárási cselekményen), megfelelően felkészülhessen és a védencével felvehesse a kapcsolatot, kialakíthassák a védelmi taktikát. Mindenképpen biztosítani kéne, hogy a terhelt is értesüljön a kirendelt védő elérhetőségeiről, így maga kereshesse fel.

A legszegényebb vádlottaknak is jár a védelem. Forrás: goo.gl/7YfkY6

3. Annak érdekében, hogy a védő nagyobb eséllyel legyen ténylegesen elérhető, és így jelen lehessen az azonnal lefolytatott eljárási cselekményen, fontos az is, hogy a kamara által működtetett kirendelt védői lista kommunikáló, interaktív felület legyen, azaz az ügyvédek maguk jelentkezhessenek oda be, amikor elérhetőek és töröljék elérhetőségüket, amikor például szabadságon vannak vagy épp egy másik ügyben tárgyalnak.

Az intelligens felületet arra is alkalmas lehet, hogy a védők visszajelezhessenek, hogy az aktuális gyanúsítotti kihallgatáson meg tudnak-e jelenni egy órán belül.

Ha nem, akkor a rendszer a szabálynak megfelelően újabb védőt jelölhetne ki, és így a hatóságnak ritkábban kellene helyettes védőt kirendelnie.

4. A kirendelt védői munkadíjként az eljárási cselekmények időtartamára megkezdett óránként 5.000 forint jár, mely jelentősen a piaci ár alatt van, különösen, ha figyelembe vesszük a kapcsolódó feladatokat (pl. utazás, beadványírás, stb.) és költségeket (pl. nyomtatás, telefon). A felkészülési díj ennek 20%-a, azaz 1.000 forint, az eljárás egészére vetítve pedig legalább 15.000 forint. A védők számításai szerint az új rendszer eredményeként összességében csökkent a díj összege. A védői díj továbbá nincsen semmilyen összefüggésben a védői aktivitással, azaz ugyanolyan összeget kap az az ügyvéd is, aki beadványokat, észrevételeket és indítványokat tesz, felszólal az eljárási cselekményeken, megbeszéléseket tart a védencével, és az az ügyvéd is, aki teljesen passzív résztvevője az eljárásnak.  Az alacsony díj arra is ösztönözheti a védőket, hogy ne lássanak el kirendelt védői feladatokat vagy azt ne kellő alapossággal végezzék. Ez pedig sértheti a védelemhez való alapvető jogot és az ártatlanság vélelmét.

Összehasonlításként, egy eljárásba bevont orvosszakértő díjazása magában foglalja legalább az irattanulmányozás, a terhelttel való konzultáció, a rövid véleményírás díját és a költségátalányt is, amely egy egyszerű megítélésű ügynél, a bíróság előtti meghallgatás hiányában is legalább 60.000 forint körüli összeg.

Elengedhetetlen tehát a védői díj emelése, valamint az, hogy a felkészülési díj a védő tényleges teljesítésével, és ne a jelenlegi rendszer szerinti eljárási cselekmények számával legyen arányos. Rendszerint azoknak van kirendelt védőjük, akik szegénységük miatt nem tudnak ügyvédet fizetni, ugyanakkor a védői díj bűnügyi költségként jelentkezik, amelyet később az elítéltnek kell állnia az eljárás lezárulását követően. A védelemhez való jog alkotmányos alapjog. A két tényből pedig az következik, hogy az államnak a rászoruló állampolgárai részére az alapvető jogaikkal való gyakorlati rendelkezést biztosítania kell, tehát azon túlmenően, hogy ügyvédet biztosít számukra, annak költségeinek – egy részét – is állnia kellene. Amíg ez a szabályozás megszületik a védők indítványozhatják, hogy a védencük bűnügyi költségét az állam állja (Be. 574. §).

A védői díj emelésével párhuzamosan meg kell teremteni a rendszer minőségbiztosítását, a védők továbbképzését is, annak érdekében, hogy ne a terheltek anyagi korlátai szabják a hatékony védelem gátját.

5. Ha a kijelölt védő az eljárási cselekménytől való távolmaradását jelzi, akkor nem az automata kijelölés lép életbe, hanem vissza kell térni az új Be. előtti gyakorlatra, és a rendőrség (hatóság) maga rendel ki védőt. Ez az ún. „házivédős” rendszer, amikor a hatóságok rendszerint ugyanazt a „jól bejáratott” ügyvédet bízzák meg az eljárással, akinek hatékonysága a kutatások tapasztalatai alapján megkérdőjelezhető.[2]

Ha egy ügyvédet kirendelnek, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az eljárási cselekményen, érdemes indítványoznia a cselekmény elhalasztását, hiszen főszabály szerint meglehetősen kevés az olyan „azonnalos” cselekmény, amelyet valóban azonnal végre kell hajtani. Ezen túlmenően a problémára megoldást jelenthet a fenti jelzett interaktív felület működtetése, valamint, hogy ha a védőknek eleve van, saját maguk által megjelölt helyettesük, akit a kirendelt védő akadályoztatása esetén értesíthetnek a hatóságok.

Elengedhetetlen, hogy a hatóságok a jogszabálynak megfelelően valóban csak indokolt esetben hajtsák végre az eljárási cselekményeket éjszaka, hétvégén vagy a munkaidőn kívül.

6. Fontos továbbá, hogy a kirendelési rendszerről szerzett ügyvédi visszajelzéseket a kamarák motiválják, azokat rögzítsék, és azokat a jogalkotó felé becsatornázzák, tegyék elérhetővé a büntetőeljárás szereplői számára. A kirendelési rendszer kvalitatív és kvantitatív (hány kirendelés történik, mekkora a megjelenési arány, milyen a védők aktivitása, stb.) elemzése történhet a Helsinki Bizottság által kifejlesztett módszertan alapján.

A fenti rövid összefoglaló a Magyar Helsinki Bizottság Védőkijelölés és kirendelés gyakorlata az új Be-ben c. háttéranyag alapján készült.

 

[1] A Magyar Helsinki Bizottság több mint két évtizede foglalkozik a hatékony védelem kérdéseivel. Ld. pl.: Az ügyvédhez és a költségmentességhez való jog a büntetőeljárásokban c. kézikönyvet; elérhető: https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/Vedohoz_valo_jog_kezikonyv_HUN_2018.pdf.

[2] A korábbi rendszer anomáliáiról a Magyar Helsinki Bizottság számos kutatást készített. Ld. pl: https://www.helsinki.hu/vedtelenul-javaslat-a-magyar-kirendelt-vedoi-rendszer-reformjara-2007-2/

 

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.