Így ne maradjunk le a jubileumi jutalomról!

A közszféra egyik – pozitív – sajátossága, hogy dolgozóit 25, 30 és 40 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalom illeti meg. A jutalom a közalkalmazott két-, három- illetve öthavi illetményének felel meg, ami nagyságrendileg akár félmillió forintos összeget is jelenthet.

Ha a munkáltató a jubileumi jutalmat nem állapítja meg és nem fizeti ki automatikusan, az arra jogosultságot szerzett közalkalmazottnak nem érdemes ölbe tett kézzel várnia. Passzivitása esetén ugyanis – akár hanyagságból, akár a munkáltató lépésében való jóindulatú bizakodásból, akár a munkáltató fizetésképtelenségének tudomásul vételéből származik – a jutalom kifizetésére vonatkozó igénye elévülhet.

Egy ilyen esetet dolgoz fel egy nemrégiben közzétett bírósági döntés [EBD2018. M.31.]. A közalkalmazott részére a jubileumi jutalmat a munkáltatója nem állapította meg és nem folyósította, így a dolgozó igényét – jogviszonyának megszűnését követően – kénytelen volt jogi úton érvényesíteni. Keresetének jogalapjaként egy korábban közzétett eseti állásfoglalásra [BH 1979.390] hivatkozott, amely szerint a jubileumi jutalom megfizetése iránti igény elévülése a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napján kezdődik.

A perben eljáró Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy jubileumi jutalom kifizetése mikor válik esedékessé, majd ezt követően mikor évül el.

A bíróság a döntés indokolásában kiemelte, hogy a jubileumi jutalom a közalkalmazotti munka díjazásának olyan sajátos formája, amelynek kifizetésére a közalkalmazott a jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezése esetén alanyi jogosultságot szerez. A Kjt. a jutalomra való jogosultság egyedüli feltételeként a megfelelően kiszámított és igazolt közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt támasztja. A jogosító feltétel bekövetkezése, vagyis a 25, 30 illetve 40 év “letöltése” napján a közalkalmazott – a munkáltató bármilyen további intézkedése, döntése, engedélye nélkül is – jogosulttá válik a jutalomra. A kifizetésre vonatkozó igény tehát ezen a napon válik esedékessé.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A bíróság rámutatott arra is, hogy a közalkalmazott által hivatkozott 1979-es eseti döntés még a régi, 1967. évi munka törvénykönyvén alapul, amelyet azóta hatályon kívül helyeztek. Az új, 2012-es Mt. hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló törvény (Mth.) alapján az új Mt. rendelkezéseit a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell. A régi munka törvénykönyvére alapuló eseti döntést a bíróság ezért nem találta alkalmazhatónak.

A döntés szerint a jubileumi jutalom sem kifizetését, sem elévülését tekintve nem különbözik az általános szabályok szerint fizetendő munkabértől, illetménytől. A Kjt. háttérjogszabályaként alkalmazandó Mt. előírja, hogy a munkajogi igény 3 év alatt évül el. Az elévülés a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján azon a napon kezdődik, amelyen a követelés esedékessé válik.

Mivel a perben felperesként fellépő volt közalkalmazott 3 évnél régebbi esedékességű, jubileumi jutalomra irányuló igényét kívánta érvényesíteni, a bíróságnak meg kellett állapítania a követelés elévülését. Ítéletében kimondta, hogy a közalkalmazott jubileumi jutalomra irányuló követelésének elévülése nem a jogviszonya megszűnésekor, hanem azon a napon kezdődött, amikor az igény esedékessé válik. Erre tekintettel a bíróság a 3 évnél régebbi követelés elévülését megállapította, és a közalkalmazott keresetét elutasította (Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, 5.M.218/2017).

Mire figyeljen tehát a közalkalmazott, aki nem szeretne elesni az őt megillető jubileumi jutalomtól? Elsőként, mindig tartsa naprakészen és új jogviszony létesítésekor mutassa be hiánytalanul korábbi jogviszony-igazolásait, lehetővé téve ezzel munkáltatójának a jogszerző idő pontos kiszámítását! Másodszor, számolja ki (esetleg érdeklődje meg munkáltatójától) előre, hogy mikor szerez majd jogosultságot a jubileumi jutalomra! Végül, ha azt észleli, hogy a folyósítás nem történt meg, lépjen fel bátran a munkáltatójánál, és kérje – akár írásban közölt felszólítással is – jubileumi jutalma kifizetését!

szerző: dr. Szabó András

a kép forrása: itt

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.