Generációkon átívelő értékmegőrzés és vagyonvédelem – betekintés a bizalmi vagyonkezelés jogintézményébe

Az Arsboni és a BekesPartners együttműködésében új rovat indul Built on Trust néven. A címválasztás kettős szándékot tükröz: egyrészt a tartalom jelentős része kapcsolódni fog a bizalmi vagyonkezelés és a családi alapítványok témájához, lévén hogy ez a BekesPartners egyik meghatározó üzletága, másfelől pedig szeretnénk az olvasókban is hasonló bizalmat építeni, mint ami ügyfeleinkkel való kapcsolatunkat jellemzi.

Első cikkünk a bizalmi vagyonkezelés jogintézményébe nyújt – a rovat terjedelmi korlátjaira is figyelemmel – rövid betekintést.

A tulajdonosi pozíció és a tulajdon tárgyának hasznosításával, valamint az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos döntéshozatal szétválasztása olyan igény, amely a modern gazdaság egyik alapvető eleme. Az egyes nemzeti jogokban meghonosodott vagyonkezelési modellek és konstrukciók közös vonása, hogy a vagyonkezelés keretét biztosító jogviszony alapján az egyik jogalany a saját tulajdonát képező vagyon felett a rendelkezési jogosultságot egy másik jogalany részére átengedi, aki az ily módon megkapott döntési jogosultság gyakorlásával a rábízott vagyont az átruházó vagy harmadik személy érdekében hasznosítja.

Vagyonkezelési formák

A fenti lehetőséget a magyar jogban több jogintézmény is képes nyújtani. Az, hogy az adott vagyonkezelési célnak melyik vagyonkezelési forma felel meg leginkább, elsősorban a vagyonrendelői pozícióban lévő fél (felek) által elérni kívánt célok, a szabályozási korlátok és a tranzakciós költségek függvényében határozható meg. A gazdasági társaság, az alapítvány és a vagyonkezelő alapítvány, valamint a tőkealap jogi személyek, míg a bizalmi vagyonkezelés – függetlenül a tárgyát képező kezelt vagyon számviteli- és társasági adóalanyiságától – egy szerződéses konstrukció, amely a kötelmi jogon belül külön nevesített szerződéstípusként jelent meg a Ptk.-ban.

Amikor tehát a vagyonrendelő a vagyon hasznosításával kapcsolatos döntéseit meghozza, és ennek kapcsán arra jut, hogy a vagyon hasznosításához harmadik személyt venne igénybe akként, hogy a vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogokat rá átruházza, alapvetően ebből a polgári jog által kínált eszköztárból választhat. Az alapvető különbség egyfelől a bizalmi vagyonkezelés, másfelől pedig a gazdasági társaság, az alapítvány és a vagyonkezelő alapítvány, illetve a tőkealap között az, hogy míg a bizalmi vagyonkezelés egy szerződéses konstrukció, addig az előbbiek jogi személyek, amelyek a nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre.

Built in Trust

A bizalmi vagyonkezelés

A bizalmi vagyonkezelés legfőbb funkciója a generációkon átívelő vagyonátruházás és vagyonvédelem, ugyanakkor befektetési céllal is alkalmazható. A bizalmi vagyonkezelés lényege, hogy a vagyon tulajdonosa, a vagyonrendelő a teljes vagyona vagy annak meghatározott része feletti tulajdonjogát átadja a vagyonkezelő részére, beleértve a rendelkezés jogot is, aki a vagyont kezeli, majd a vagyonrendelő által meghatározott idő elteltével vagy feltételek bekövetkeztével átadja a vagyont és annak keletkezett hasznait a vagyonrendelő által meghatározott személy(ek)nek, a kedvezményezett(ek)nek. A bizalmi vagyonkezelési jogviszony kulcsfigurája a vagyonkezelő, akinek legfontosabb feladata a kezelt vagyon védelme, megfelelő kezelése azzal, hogy a vagyonkezelői tevékenység folytatható üzletszerűen vagy nem üzletszerűen.

A bizalmi vagyonkezelés hátránya, hogy jogi személyiséget nem biztosít, így a jogi személyiségnek azt az alapvető előnyét sem nyújtja, mint a tagok személyében bekövetkező változásoktól független, a szerződési jogi konstrukció labilitását kiküszöbölő, stabil létezés és működés, amelyet a tulajdoni jogosultságok és szerződési pozíciók szervezeti-tagsági viszonyokká való konvertálása segít elő.

Ugyanakkor a bizalmi vagyonkezelés elsődleges előnye, hogy céljának és tartalmának alakítása során a vagyonrendelő részére rendkívül rugalmas jogi keretek állnak rendelkezésre, ezért konkrét, személyes célok megvalósítására kifejezetten előnyös és jóval alkalmasabb az előbbiekben felsorolt többi jogiszemély instrumentumnál. A rugalmas szabályozás tulajdonképpen bármely formalizált vagy kevésbé formalizált döntési mechanizmus kialakítását megengedi. A bizalmi vagyonkezelési jogviszony céljai, felépítése, részletes szabályozása és működtetése a szerződési szabadság általános korlátai között lehetséges, amely nagyfokú rugalmasságot biztosít a feleknek mind a vagyonkezelési forma kialakítása, mind a vagyonrendelő által megfogalmazott célok elérése érdekében. A Ptk. diszpozitív szabályozási elvére tekintettel

a bizalmi vagyonkezelési jogviszony céljainak meghatározása és a vagyonkezelés működtetése kapcsán kiemelt hangsúlyt kap a felek közötti szerződéses jogviszony tartalmának felépítése, amelynek keretei között a vagyonkezelési konstrukció szinte teljes egészében az ügyfél igényeire szabható.

Ezt szem előtt tartva végzik a BekesPartners bizalmi vagyonkezelési csapatának tagjai és a Sine Qua Non Trust üzletszerű bizalmi vagyonkezelő munkatársai is alkotó munkájukat – van olyan ügyfél, család, ahol inkább a klasszikus vagyonkezelési elemeket és szigorúbb kereteket tartalmazó struktúrákat terveznek, ugyanakkor a jogintézmény úgyszintén teret és lehetőséget ad arra, hogy belecsempésszék a nápolyi ’su misura’ szabászatok által alkalmazott ’sprezzatura’ megközelítést, vagyis rugalmasabb és testreszabottabb vagyonkezelési konstrukciókat alakítanak ki.

A bizalmi vagyonkezelési szerződés létrehozása gondos és szakszerű előkészítést igényel, amely a kapcsolódó jogi feladatokon túlmenően számos, a szerződési jogi kereteken túlmutató, adótervezési- és gazdasági megfontolást igénylő kérdés vizsgálatával és megfelelő kezelésével jár, különös tekintettel a vagyonkezelő(k) mozgásterére és felelősségére. A bizalmi vagyonkezelési konstrukció – amely számos élethelyzetre jelent megoldást – létrehozása során ezért javasolt olyan tapasztalt szakértők bevonása, akik a vagyontervezési instrumentum előnyeinek szem előtt tartása és leghatékonyabb kihasználása mellett személyre szabott megoldási lehetőséget kínálnak.

Békés A Built on Trust rovat támogatója a BékésPartners.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.