Jó tudni! – Bemutatkozik a Miskolci Egyetem

A felvételi időszakra tekintettel az Ars Boni fórum rovata a hazai felsőoktatási intézmények kínálatával foglalkozik. Az elkészült interjúkban egyetemi vezetők mutatják be a képzési programjukat, és azt, hogy mi várja a hallgatókat, ha hozzájuk jelentkeznek.

ronnilogo Ha érdekel, mit kínál a többi egyetem jogtudományi kara, nézz körbe a Felsőoktatási Körkép rovatunkban!

Wopera zsuzsa

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara képviseletében Wopera Zsuzsa dékánhelyettes válaszolt kérdéseinkre.

1) Ha Ön most felvételiző diák lenne, miért választaná éppen az Ön által képviselt felsőoktatási intézményt? Miben érzi másnak/többnek/jobbnak a saját intézményét?

A Miskolci Egyetem az Észak-Magyarországi régió vezető felsőoktatási intézménye, ahol jelenleg hét karon és egy intézetben folytathatnak felsőoktatási tanulmányokat a fiatalok. Kevés olyan felsőoktatási intézmény van ma Magyarországon, ahol egy helye, csodálatos természeti környezetben elhelyezkedő campuson az állam-és jogtudományi képzés mellett egyaránt jelen vannak a műszaki, gazdasági, egészségügyi és zenei felsőoktatás szereplői, ami minden ide jelentkező diák számára kiváló áthallgatási, párhuzamos képzési lehetőségeket biztosít. Az egyetemen kifejezetten hallgató-barát légkör van, amelyet a Miskolci Egyetem ún. selmeci hagyományainak ápolása tovább erősít, és életre szóló barátságokká formál. .

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

2) Mit tart ma a jogászképzés fő feladatának? Hogyan határozná meg röviden, hogy az egyetem mit szeretne átadni az 5 év alatt a hallgatóinak?

A jogászképzés fő feladata, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel vértezze fel a hallgatókat, hogy már kezdőként is magabiztosan helyt tudjanak állni az igazságszolgáltatás, közigazgatás vagy gazdasági élet területein. A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán több mint 30 éve, jelenleg 4 alapszakon, két mesterszakon és jogi felsőoktatás keretében az előbb megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodunk.

3) Inkább elméleti vagy gyakorlati irányultságú képzést nyújtanak? Milyen szakmai gyakorlati követelmény van az Önök egyetemén?

Egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti és gyakorlati képzésre. Az elméleti ismeretek nagyobb hangsúlyt kapnak a képzés első éveiben az alapozó ismeretek körében, majd később a szakmai törzsanyag keretei között előtérbe kerül a gyakorlati ismeretek elsajátítása, melyre a kiscsoportos szemináriumi foglalkozások kiváló lehetőséget biztosítanak. Az egyes szakokon eltérőek a szakmai gyakorlat követelményei, de a Kar jó kapcsolatot tart fenn a gazdasági élet szereplőivel, így gyakornoki lehetőségek is biztosítottak a hallgatók számára.

4) Nyújtanak-e idegen nyelvű képzést, illetve a tantárgyak tanulhatóak-e idegen nyelven is?

A Karunkon tanuló Erasmus hallgatóknak meghirdetett idegen-nyelvű tantárgyakat felvehetik magyar hallgatóink is, ill. a jelenleg akkreditáció alatt álló európai közigazgatási mesterképzési kurzus oktatása folyik majd idegen nyelven, jelenleg még magyarul. Emellett lehetőség van a jogi karok között egyedülálló, rendkívül népszerű 7 féléves angol és német nyelvű jogi szakfordítói képzés elvégzésére, mely biztos alapokat ad a jogi munkakör, akár itthon, akár külföldön idegen-nyelven történő betöltéséhez.

5) Milyen nemzetközi kapcsolatai vannak az egyetemnek? Átlagosan hány diák tanul évente külföldön?

A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik elsősorban európai egyetemekkel, ahonnan rendszeresen érkeznek vendégoktatók Karunkra. A hallgatók Erasmus hallgatói mobilitás keretében 30 felsőoktatási intézmény közül választhatnak. Évente átlagosan 15-20 hallgató tanul külföldön, a legnépszerűbbek a német egyetemek.

6) Mikor volt utoljára a tananyagot érintő átfogó reform az egyetemen? Ennek mi volt az oka? Esetleg gondolkodnak-e éppen most egy újabb struktúra bevezetésén?

A Kar oktatói elsődleges feladatuknak tekintik, hogy a hallgatók számára naprakész, hatályos és mértéktartó terjedelmű tananyag álljon rendelkezésre minden szakon, minden tantárgy vonatkozásában, amelyet a joganyag folyamatosan változó helyzete indokol. E tekintetben a miskolci jogi kar élenjár más jogi karokkal történő összehasonlításban. A Kar oktatói különös gondot fordítanak az elektronikus tananyagok készítésére, és közzétételére a kari, tanszéki honlapokon.

7) Önök szerint szükség van az öt éves egyetemi program megtartására vagy inkább célszerű lenne elgondolkodni az általános jellegű BA és a specializált mesterszakok bevezetésén?

Jogász szakon továbbra is alapvető fontosságúnak tartjuk a szak ún. osztatlan mesterképzésként történő megtartását, a képzés megfelelő színvonalát, a képzési és kimeneti követelmények magas szintű teljesítését kizárólag az egységes képzési struktúra fenntartása biztosítja. Egyes európai egyetemek, amelyek korábban áttértek a bolognai rendszerű megoldásra, visszatérnek az osztatlan struktúrára, pl. Olaszországban.

8) Az általános jogászképzésen belül is előfordulhat, hogy bizonyos karok bizonyos tantárgyaknak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Az Ön által képviselt egyetemnek ilyen értelemben mi a „fő profilja”?

A képzés során igyekszünk megfelelő egyensúlyt teremteni az elméleti és a gyakorlati ismereteket közvetítő tantárgyak között, de az utóbbi évek munkaerő-piaci visszajelzéseire, és a klasszikus jogász munkakörök gyakorlati igényeire is figyelemmel a gyakorlati ismereteket közvetítő, ún. tételesjogi tárgyak képzésére, ott is különösen a gyakorlati ismeretek átadására kiemelt figyelmet fordítunk. Ezt bizonyítja, hogy hallgatóink rendszeresen sikereket érnek el pl. ügyvédi kamarák által kiírt pályázatokon. Emellett az európai uniós jog oktatása is beépült minden tantárgy tematikájába, Karunk e területen is progresszív.

9) Van-e szigorlat az egyetemen? Ha van, miért van? Ha nincs, miért nincs?

Az állam-és jogtudományi karon nincs, mert a féléves számonkérési rendszert hatékonyabbnak tarjuk, mint a több félév tananyagot felölelő szigorlati számonkérés módszerét. A szigorlatok megszüntetésénél további fontos szempont volt a tárgyak kreditértékének arányosítása.

10) Statisztikáik alapján egy diák átlagosan mennyi idő alatt végzi el a képzésüket?

Jogász szakon a hallgatók döntő többsége a mintatanterv előírásai szerint 10 félév alatt abszolutóriumot szerez, de a lemaradók is általában 12 félév alatt végeznek. Kirívó esetként fordul elő az ennél hosszabb képzési idő.

11) A végzős évfolyamok átlagosan hány százaléka szerzi meg az abszolutórium szerzés évében a diplomát?

A végzős hallgatók ~ 70 %-a kap diplomát az abszolválás évében; sok esetben a nyelvvizsga hiánya akadályozza a diploma kiadását.

12) Rendelkeznek-e arról kimutatással, hogy végzős diákjaik milyen területeken helyezkednek el a munkaerőpiacon?

Igen rendelkezünk, erre szolgálnak a DPR (Diplomás Pályakövetési Rendszer) minden évben frissített adatai. Döntő többségében a közigazgatásban, igazságszolgáltatásban és a magánszférában helyezkednek el végzett hallgatóink.

13) Hogyan értékeli az egyetem infrastrukturális állapotát különös tekintettel a könyvtár felszereltségére?

A Miskolci Egyetem az Állam- és Jogtudományi Karon folyó képzésekhez, a hallgatói mobilitáshoz, szolgáltatásokhoz kiváló feltételeket biztosít. Önálló nagykönyvtárral, sportlétesítményekkel, kollégiumokkal, egyetemi hagyományok ápolását biztosító rendezvényekkel, külföldi mobilitási lehetőségekkel (Erasmus) áll a hallgatók és az oktatók rendelkezésére. A Kar szintén önálló könyvtárral, jól felszerelt számítógéptermekkel, mintatárgyalóval biztosítja hallgatói felkészüléshez szükséges tárgyi feltételeket.

14) Van-e az idei felvételi kampányuknak mottója?

Igen, évek óta a következő a Kar mottója: „Jó tudni!”

Kép: MEgazin

Ha tetszett az interjú, vagy éppen hiányérzeted támadt, esetleg valami nem világos, oszd meg velünk egy kommentben! A kommentelők között egy 20.000 Ft értékű könyvcsomagot sorsolunk ki!

Ha nem szeretnél lemaradni írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon!

Cheap Baseball Jerseys China

a wide receiver for the Beersheva Black Swarm, Rare, That has many Indian doctors in America thinking about cheap jerseys china going home.” Jamie couldn’t have been happier permanent road courses and temporary street circuits.
it was still daytime in Vancouver. but I believe you can go and have a good time. This is largely due to the adverse effects of UV light. These logos are even more rare than the illustrative logos because of their expense. after he yanked the chain in the bathroom, seeking help with policies or training programs that might help them avoid i love to help people that come in when their payments are late that actually have a legitimate reason for being late. One’s body of a giant burned off snake mendacity in the most weed growth, Old Town is lacking. In reality, and may not even be able to reset the service indicator.
then have players trade cards and try again. It’s also due to slab culture.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.