Közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász képzés a Pázmányon

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Jogi Továbbképző Intézete 2019. szeptemberi kezdettel, a jogterület elismert képviselőinek oktatói közreműködése mellett, 2 féléves „Közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász” képzést indít.

A közlekedési jogi kérdések, problémák jellemzően komplex jellegűek, egyidejűleg több klasszikus jogágat is érintenek, azok helyes értékeléséhez, megoldásához egyszerre több jogághoz tartozó ismeretanyagra van szükség. Elvitathatatlan emellett az is, hogy a közlekedési jogi ismeretek speciális szaktudást és látásmódot igényelnek, számos közlekedési norma megértéséhez, a szabályozási cél felismeréséhez olyan mögöttes szaktudás szükséges, mely jogszabályok puszta megismerésével nem helyettesíthető.

A mesterképzésen megszerzett ismeretekre épülő képzés ennek az elméleti szaktudásnak, gyakorlati ismereteknek az átadását tűzte célul jogász szakemberek, különösen a közlekedési büntetőügyekben, kártérítési, biztosítási, szabálysértési valamint közigazgatási ügyekben eljáró bírák, ügyészek, ügyvédek, rendőrök valamint a gazdasági élet közlekedéshez kapcsolódó területein működő vállalati jogászok, jogtanácsosok számára.

A képzés a közlekedési jogi látásmód, szaktudás elsajátítását elsődlegesen gyakorlat- és problémaorientált megközelítésben, jogesetek feldolgozása révén teszi lehetővé,

ezzel is biztosítva azt, hogy a hallgatók képesek legyenek önálló jogalkalmazói munkára, a tanult elméletek és módszerek alkalmazásával a releváns tények és összefüggések feltárására, az okozati összefüggések helyes értékelésére és abból megfelelő jogi következtetések levonására, a közlekedési balesetek nyomainak, a különböző eljárásokban beszerzett bizonyítékoknak önálló értékelésére.

A képzésen hangsúlyos szerephez jut a közlekedési büntetőjogi, büntető eljárásjogi és kriminalisztikai ismeretek elsajátítása. E szaktudásra komoly igény jelentkezik, hiszen a korábbi büntető eljárásjogi kódex 2011-ben bekövetkezett – és az új Be. által érintetlenül hagyott – változása folytán a közlekedési büntetőügyekben megszűnt a törvényszék székhelyén működő járásbíróságok kizárólagos illetékessége, ezáltal a közlekedési büntetőügyek elbírálása olyan bírák, ügyészek feladatává is vált, akik korábban ilyen ügyekkel egyáltalán nem találkoztak. Mindemellett a 2018. július 1. napján hatályba lépett új Be. által bevezetett új jogintézmények, azok közlekedési büntetőügyekre gyakorolt hatásának elmélyült ismerete sem nélkülözhető egy gyakorlati szakember számára.

Karrier Kávézz velünk!

Alakítsd karriered ingyenes tanácsadásunk során!

A képzést a „Közlekedéspolitika és közlekedésigazgatási ismeretek” alapozó tárgy vezeti be, melyet a több évtizedes közlekedéspolitikai tapasztalattal rendelkező, közlekedésmérnöki végzettségű Szűcs Lajos, és a KRESZ megalkotásában is meghatározó szerepet játszó, a közúti közlekedési jogalkotásban mintegy 5 évtizede résztvevő dr. Gyurkovics Sándor jegyez. A képzés jogi főtárgyait, így a „Polgári jog – Kártérítési jog”, „Polgári jog – Biztosítási jog” tantárgyakat Böszörményiné dr. Kovács Katalin, a Kúria tanácselnök bírája illetve dr. Závodnyik József, a „Közlekedési büntetőjogi, büntető eljárásjogi és kriminalisztikai ismeretek” tárgyat a Legfőbb Ügyészség szakterületen működő két ügyésze dr. Szabó György és – a képzés szakfelelőse – dr. Bertényi Imre ügyész oktatja. Előbbi tárgyak keretében a magánjogi felelősség illetve a biztosítási közjog és magánjog rendszerének bemutatására, a deliktuális és kontraktuális felelősség új szabályainak ismertetésére illetve a közlekedéssel összefüggő biztosítási szerződések megismerésére is sor kerül. A „Közlekedési büntetőjogi, büntető eljárásjogi és kriminalisztikai ismeretek” tárgy amellett, hogy valamennyi közlekedési alágazat lényegesebb forgalmi szabályainak megismerését biztosítja, a közúti közlekedési bűncselekményeket a gyakorlatban jellemzően előforduló veszélyhelyzetek mentén, elsősorban jogesetek elemzésén keresztül mutatja be. A jogi főtárgyak keretében elsajátított ismeretekre épül a „Közlekedési ügyek bírói gyakorlata” tantárgy, melynek keretében Böszörményiné dr. Kovács Katalin illetve dr. Katona Sándor, a Kúria tanácselnök bírái jogesetek feldolgozásán keresztül ismertetik a hallgatókkal a közlekedési ügyekben kialakult bírói gyakorlatot, a segédtudományok szerepét a jogalkalmazói munkában.

A képen városi közlekedés látható

A szabálysértési jog tárgy keretében dr. Zsolnai Andrea a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze ismerteti a közlekedési szabályszegések miatti felelősségi rendszerek összefüggéseit, elhatárolásait kitérve a közlekedési közigazgatási felelősség és a szabálysértési jogsegélyügyek lényegesebb szabályaira is. A képzést dr. Szalay Ákos egyetemi docens a kártérítés joggazdaságtana tantárgya színesíti, mely a közlekedési balesetek, közlekedés kártérítési ügyek fontosabb közgazdaságtani kérdéseinek áttekintésére vállalkozik.

A képzés újdonságot kínál abban, hogy a képzés II. félévében a jogi tárgyakat kiegészítő határtudományok ismeretanyagának elsajátítását elsősorban empirikus módon teszi lehetővé. A képzés ennek megfelelően biztosítja, hogy – a közel négy évtizedes szakértői gyakorlattal rendelkező Dr. Melegh Gábor c. egyetemi tanár által oktatott – gépjárműszakértői ismeretek tárgy elsajátítására a számítógépes balesetelemzés gyakorlati megismerése révén, részben informatikai laborban tartott oktatás keretében kerüljön sor. Az empirikus ismeretszerzést szolgálja az is, hogy a közlekedési pályaalkalmassági vizsgálatok területén 30 éves szakmai gyakorlattal rendelkező Gellért Csilla a közlekedéspszichológia tárgy keretében tett hospitálás alkalmával lehetőséget biztosít arra is, hogy a hallgatók saját maguk kipróbálhassák a pályaalkalmassági vizsgálatok során alkalmazott képességvizsgáló eszközöket.

A szakértői tárgyakat az évtizedes orvosszakértői intézeti vezetői múlttal és jogász végzettséggel is rendelkező dr. Szabados György által oktatott igazságügyi orvostani ismeretek tárgy teszi teljessé, melynek keretében valamennyi, a közlekedési ügyekben jellemzően előforduló orvosszakértői kérdés beható elemzésére sor kerül. A képzésről többet megtudhattok ide kattintva.

Források:

A kép forrása: itt

 

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.