Közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász képzés a Pázmányon

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Jogi Továbbképző Intézete 2019. szeptemberi kezdettel, a jogterület elismert képviselőinek oktatói közreműködése mellett, 2 féléves „Közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász” képzést indít.

A közlekedési jogi kérdések, problémák jellemzően komplex jellegűek, egyidejűleg több klasszikus jogágat is érintenek, azok helyes értékeléséhez, megoldásához egyszerre több jogághoz tartozó ismeretanyagra van szükség. Elvitathatatlan emellett az is, hogy a közlekedési jogi ismeretek speciális szaktudást és látásmódot igényelnek, számos közlekedési norma megértéséhez, a szabályozási cél felismeréséhez olyan mögöttes szaktudás szükséges, mely jogszabályok puszta megismerésével nem helyettesíthető.

A mesterképzésen megszerzett ismeretekre épülő képzés ennek az elméleti szaktudásnak, gyakorlati ismereteknek az átadását tűzte célul jogász szakemberek, különösen a közlekedési büntetőügyekben, kártérítési, biztosítási, szabálysértési valamint közigazgatási ügyekben eljáró bírák, ügyészek, ügyvédek, rendőrök valamint a gazdasági élet közlekedéshez kapcsolódó területein működő vállalati jogászok, jogtanácsosok számára.

A képzés a közlekedési jogi látásmód, szaktudás elsajátítását elsődlegesen gyakorlat- és problémaorientált megközelítésben, jogesetek feldolgozása révén teszi lehetővé,

ezzel is biztosítva azt, hogy a hallgatók képesek legyenek önálló jogalkalmazói munkára, a tanult elméletek és módszerek alkalmazásával a releváns tények és összefüggések feltárására, az okozati összefüggések helyes értékelésére és abból megfelelő jogi következtetések levonására, a közlekedési balesetek nyomainak, a különböző eljárásokban beszerzett bizonyítékoknak önálló értékelésére.

A képzésen hangsúlyos szerephez jut a közlekedési büntetőjogi, büntető eljárásjogi és kriminalisztikai ismeretek elsajátítása. E szaktudásra komoly igény jelentkezik, hiszen a korábbi büntető eljárásjogi kódex 2011-ben bekövetkezett – és az új Be. által érintetlenül hagyott – változása folytán a közlekedési büntetőügyekben megszűnt a törvényszék székhelyén működő járásbíróságok kizárólagos illetékessége, ezáltal a közlekedési büntetőügyek elbírálása olyan bírák, ügyészek feladatává is vált, akik korábban ilyen ügyekkel egyáltalán nem találkoztak. Mindemellett a 2018. július 1. napján hatályba lépett új Be. által bevezetett új jogintézmények, azok közlekedési büntetőügyekre gyakorolt hatásának elmélyült ismerete sem nélkülözhető egy gyakorlati szakember számára.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A képzést a „Közlekedéspolitika és közlekedésigazgatási ismeretek” alapozó tárgy vezeti be, melyet a több évtizedes közlekedéspolitikai tapasztalattal rendelkező, közlekedésmérnöki végzettségű Szűcs Lajos, és a KRESZ megalkotásában is meghatározó szerepet játszó, a közúti közlekedési jogalkotásban mintegy 5 évtizede résztvevő dr. Gyurkovics Sándor jegyez. A képzés jogi főtárgyait, így a „Polgári jog – Kártérítési jog”, „Polgári jog – Biztosítási jog” tantárgyakat Böszörményiné dr. Kovács Katalin, a Kúria tanácselnök bírája illetve dr. Závodnyik József, a „Közlekedési büntetőjogi, büntető eljárásjogi és kriminalisztikai ismeretek” tárgyat a Legfőbb Ügyészség szakterületen működő két ügyésze dr. Szabó György és – a képzés szakfelelőse – dr. Bertényi Imre ügyész oktatja. Előbbi tárgyak keretében a magánjogi felelősség illetve a biztosítási közjog és magánjog rendszerének bemutatására, a deliktuális és kontraktuális felelősség új szabályainak ismertetésére illetve a közlekedéssel összefüggő biztosítási szerződések megismerésére is sor kerül. A „Közlekedési büntetőjogi, büntető eljárásjogi és kriminalisztikai ismeretek” tárgy amellett, hogy valamennyi közlekedési alágazat lényegesebb forgalmi szabályainak megismerését biztosítja, a közúti közlekedési bűncselekményeket a gyakorlatban jellemzően előforduló veszélyhelyzetek mentén, elsősorban jogesetek elemzésén keresztül mutatja be. A jogi főtárgyak keretében elsajátított ismeretekre épül a „Közlekedési ügyek bírói gyakorlata” tantárgy, melynek keretében Böszörményiné dr. Kovács Katalin illetve dr. Katona Sándor, a Kúria tanácselnök bírái jogesetek feldolgozásán keresztül ismertetik a hallgatókkal a közlekedési ügyekben kialakult bírói gyakorlatot, a segédtudományok szerepét a jogalkalmazói munkában.

A képen városi közlekedés látható

A szabálysértési jog tárgy keretében dr. Zsolnai Andrea a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze ismerteti a közlekedési szabályszegések miatti felelősségi rendszerek összefüggéseit, elhatárolásait kitérve a közlekedési közigazgatási felelősség és a szabálysértési jogsegélyügyek lényegesebb szabályaira is. A képzést dr. Szalay Ákos egyetemi docens a kártérítés joggazdaságtana tantárgya színesíti, mely a közlekedési balesetek, közlekedés kártérítési ügyek fontosabb közgazdaságtani kérdéseinek áttekintésére vállalkozik.

A képzés újdonságot kínál abban, hogy a képzés II. félévében a jogi tárgyakat kiegészítő határtudományok ismeretanyagának elsajátítását elsősorban empirikus módon teszi lehetővé. A képzés ennek megfelelően biztosítja, hogy – a közel négy évtizedes szakértői gyakorlattal rendelkező Dr. Melegh Gábor c. egyetemi tanár által oktatott – gépjárműszakértői ismeretek tárgy elsajátítására a számítógépes balesetelemzés gyakorlati megismerése révén, részben informatikai laborban tartott oktatás keretében kerüljön sor. Az empirikus ismeretszerzést szolgálja az is, hogy a közlekedési pályaalkalmassági vizsgálatok területén 30 éves szakmai gyakorlattal rendelkező Gellért Csilla a közlekedéspszichológia tárgy keretében tett hospitálás alkalmával lehetőséget biztosít arra is, hogy a hallgatók saját maguk kipróbálhassák a pályaalkalmassági vizsgálatok során alkalmazott képességvizsgáló eszközöket.

A szakértői tárgyakat az évtizedes orvosszakértői intézeti vezetői múlttal és jogász végzettséggel is rendelkező dr. Szabados György által oktatott igazságügyi orvostani ismeretek tárgy teszi teljessé, melynek keretében valamennyi, a közlekedési ügyekben jellemzően előforduló orvosszakértői kérdés beható elemzésére sor kerül. A képzésről többet megtudhattok ide kattintva.

Források:

A kép forrása: itt

 

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.