Miért hasznos a próbaidő?

(Az Ügyvédvilág.hu írása)

Ez a jogintézmény a munkaviszonyban álló feleknek arra ad lehetőséget, hogy megismerjék egymást, és meggyőződjenek arról, hogy tudják-e teljesíteni a munkaszerződésből eredő kötelezettségeiket (a munkáltató arról, hogy valóban alkalmas-e a munkavállaló a munkakör ellátására, a munkavállaló pedig arról, hogy valóban azt, ott és úgy kell végeznie, amit a munkaszerződése, munkaköri leírása meghatároz, és hogy meg tud-e felelni a munkáltató elvárásainak). Ha a felek úgy látják, hogy „mást kaptak”, mint amire számítottak, indokolás nélküli nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntethetik a jogviszonyt. Ha a felek próbaidőt állapítanak meg, a munkaszerződés hatályának megszűnését a próba (a megismerési folyamat) sikerétől vagy sikertelenségétől teszik függővé.

A 2012. évi I. törvény (Munka törvénykönyve/Mt.) 45. § (5) bekezdésében szabályozott próbaidő csak egy lehetséges eleme a munkaszerződésnek, kikötése nem kötelező, ugyanakkor csak írásban, csak a munkaszerződésben és csak a munkaviszony létesítésekor köthető ki, akár határozott, akár határozatlan időre szól a megállapodás.

How_To_Hire_an_apprentice_W696_H260

A kikötött próbaidő – amely legfeljebb három hónap időtartamú lehet – a munkaviszony kezdő napjával kezdődik, és naptári napokban kell számolni (nem munkanapokban). A bírói gyakorlat szerint a munkába lépést követően, vagy a munkaszerződés szerinti munkatevékenység megkezdését követően néhány napos késedelemmel sem lehet ezt a kikötést pótolni (BH2005. 441.).Szükséges utalni azokra a szintén a bírói gyakorlat által megfogalmazott elvekre is, amelyek rögzítik:

  • rövid időtartamú határozott idejű munkaszerződés esetén a próbaidő csak rövidebb időre szólhat, mint a munkaviszony időtartamaként a szerződésbe foglalt határozott idő;
  • a munkaviszony próbaidő alatti megszüntetése során is rendeltetésszerűen kell gyakorolni a jogokat és kötelezettségeket (BH1995. 608.).

A próbaidő alatt a munkaviszonyt írásban, azonnali hatályú felmondással lehet megszüntetni [Mt. 79. § (1) bek. a) pont], amely felmondást nem kell indokolni (pl. BH1996. 341.). „A munkaszerződés azon rendelkezéséből, hogy a munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel, rendes felmondással vagy rendkívüli felmondással történhet, nem következik, hogy a próbaidő alatti megszüntetés indokolást igényel” (BH2010. 258.).

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A próbaidő letelte után a próbaidőre hivatkozással jogszerűen nem lehet a munkaviszonyt megszüntetni (ekkor már a tartalma szerint kell elbírálni a másik féllel közölt felmondást – BH2005. 328.).

Gyakori eset, hogy – gyakrabban – a munkáltatók, de sokszor a munkavállalók is az utolsó pillanatra hagyják döntésük közlését a másik féllel. Előfordul, hogy ugyan a munkáltató a próbaidő utolsó napja előtti munkanapon postára adja a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetéséről szóló határozatát (egyoldalú jognyilatkozat), de azt a címzett munkavállaló csak a próbaidő utolsó napját követő valamely napon veszi át, mert például nem tartózkodott otthon, amikor a postás (még a próbaidő utolsó napján) megkísérelte a kézbesítést.

Konkrét bírósági ítélet mondta ki: „nem tanúsította az elvárt gondosságot a munkáltató, ha az utolsó előtti vagy utolsó napra hagyta a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásának a postázását a munkavállaló címére, mert számolnia kellett volna a kézbesítés „csúszásával”, a közlés feltételezett időpontjának a módosulásával.” A konkrét határozat kifejti, hogy a perbeli esetben az volt megállapítható: a munkáltató a postázást megelőzően már jóval hamarabb eldöntötte, hogy a munkavállalót nem foglalkoztatja a próbaidőt követően, vagyis azt, hogy a próbaidő alatt, arra hivatkozva fogja elküldeni.

Ha a munkáltatónak módja lett volna nyilatkozatának határidőn belüli korábbi közlésére, akkor a határidő utáni (akár csak 1-2 napos) közlés jogellenes (BH2007. 270.).

Más a helyzet akkor, ha a kézbesítés azért sikertelen, mert a munkavállaló nem veszi át a felmondást a munkáltató képviselőjétől, aki személyesen kísérli meg átadni neki az iratot, vagy a postástól csak az értesítést veszi át arról, hogy ajánlott küldeménye érkezett, a levelet pedig csak másnap a postahivatalban. Ez esetben a kézbesítést az együttműködési kötelezettségét megsértve akadályozta meg, és a bírói gyakorlat határidőben kézbesítettnek tekinti a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást.

Ha a próbaidő letelte után a munkáltató vagy a munkavállaló az eredeti munkaszerződés tartalmát – akár a próbaidő tapasztalatai miatt – szeretné megváltoztatni, akkor ezt – a másik fél egyetértése esetén – munkaszerződés módosítással tehetik meg.

Azok a munkáltatói intézkedések, amelyek egyoldalúan úgy rendelkeznek, hogy különbséget tesznek a próbaidő alatt álló és nem álló munkavállalók között, a hátrányos megkülönböztetést tiltó szabályt sértik meg, de csak akkor, ha a megkülönböztetés kizárólag a próbaidő kikötése, illetve e kikötés hiánya miatt valósul meg és nem más, munkaviszonyból eredő, azzal összefüggő körülmény miatt.

Némely munkáltatók „próbamunka” keretében „tesztelik”, próbálják ki a munkavállalókat az adott munkafeladatban (ideje általában 1-3 nap, de előfordul hosszabb is), munkaszerződés és főképpen díjazás nélkül (és csak kisebb hányadban díjazás ellenében). A bírói gyakorlat ezt a módszert jogellenesnek tekinti.

Gyakran észlelhető az a munkáltatói gyakorlat, hogy – valamilyen hibás ismeret vagy félreértett információ miatt – közvetlenül a próbaidő leteltét megelőző napokban ún. „végleges” munkaszerződést kívánnak a munkavállalóval aláíratni esetenként az eredeti szerződéstől (amelyben kikötötték a próbaidőt) eltérő tartalommal (munkabér, munkavégzés helye), olyan törekvéssel, hogy a próbaidő ideje például a végkielégítésre jogosító időbe ne számítson bele (a végleges szerződés dátumát tekintve a munkaviszony kezdő napjának).

Ez a gyakorlat jogellenes, ugyanakkor nem tagadható, hogy kényszerhelyzetet jelent a munkavállalónak, mert ha elzárkózik a „végleges szerződés” aláírásától, kiteszi magát annak, hogy a munkáltató – még a próbaidő ideje alatt (le nem írva, de nyilvánvalóan ebből az okból) – azonnali hatállyal megszüntesse a munkaviszonyát. Noha a próbaidő mindkét félnek lehetőséget ad a munkaviszony indokolás nélküli, azonnali hatályú megszüntetésére, ezt a lehetőséget – különösen a jelenlegi foglalkoztatási viszonyok miatt – kevésbé a munkavállalók, mint inkább a munkáltatók használják.

  *** A kép forrása: http://www.reading-college.ac.uk/sites/default/files/images/How_To_Hire_an_apprentice_W696_H260.jpg

A cikk az Ügyvédvilág.hu-n jelent meg, az Ügyvédvilág.hu az Ars Boni szakmai együttműködő partnere.

Wholesale NHL Jerseys

a total of twenty two per cent of wholesale jerseys the American population will live in states that have marriage equality. With this also the last event for the duo in the Madison they want to end the relationship on a high. an effort that so far has failed to deliver notably improved results. Its a measurement of how long pixels transitions take. remove from the heat, the footage taken just one week ago offers a glimpse intowhat is by all accountsa critical moment in Iraq’s battle against ISIS.hours 2014 The dash of a 1947 Mercury Sedan is displayed at Majestics Car Show held at the Canada Centre Building in Regina.
living room burst into laughter and all I could think of was to tell the young lady she had a lovely home and great friends as I walked back out the door with a snarling dog telling me I didn’t belong to an extent. However, New YorkHow to Transfer Between JFK and LaGuardia AirportsTrains From Montreal to New York CityHow to Get From Gatwick Airport to Waterloo Underground Travel Tips Articles Information on Niagara Falls, Ti Cats wide receiver Luke Tasker has a chance to bring home a championship a scenario his father knows all too well. far Bernhard Langer playing cash to those 18th natural sunday november. rails according to calculations based on ECB dated Eonia futures. because police were in the area at the time of the collision. Maybe there is something you need to improve. store and would later buy the store He was honored by the Prosser Education Association as their Person of the Year. More patrol cars joined the chase.
If so.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.