Visszaélésbejelentési checklist – így ellenőrizd, hogy vállalatodnak meddig és milyen kötelezettségeknek kell megfelelnie!

A jogellenes tevékenységek, illetve a joggal való visszaélések felszínre kerüléséhez a vállalatoknak is erős érdeke fűződik, hiszen a bejelentések gyakran a vállalat munkaszervezetében történő diszfunkciókra vagy épp a pénz „elszivárgására” mutatnak rá. A bejelentések ösztönzéséhez a “whistleblowerek” számára azonban megfelelő garanciákat kell nyújtani arról, hogy nem éri őket hátrány a bejelentésük miatt. 2023. július 24-től ez számos vállalatnak nem csak érdeke, de kötelezettsége is lesz: ekkor lép hatályba a Whistleblowing Irányelvet a magyar jogba átültető Panasztörvény. Eszerint a foglalkoztatóknak létszámtól és a tevékenységtől függően belső visszaélés bejelentési rendszert kell kialakítani. A visszaszámlálás tehát megkezdődött, így ideje ellenőrizni, hogy kinek mikortól milyen teendője van ezzel kapcsolatban.

1. Számolj! Hány személyt foglalkoztat a vállalkozásod?

A Bejelentővédelmi törvény meghatározott szempontok szerinti „foglalkoztatókra” ró ki kötelezettségeket. A foglalkoztatottak kategóriája pedig jóval tágabb a munkavállalónál: nem csak a munkaviszony, hanem a megbízási és a vállalkozási jogviszony keretében foglalkoztatott személyek is beletartoznak.

Bejelentő lehet ugyanis a munkavállaló, a vállalkozó, illetve a megbízott felügyelete alatt álló természetes személy, vagy akár a gyakornok és az önkéntes is. (Nem csak a szerződéses kapcsolat alatt, hanem a szerződés előkészítése során vagy a szerződés megszűnését követően is.) A foglalkoztató tulajdonosa vagy ügyvezetője, illetve nem ügyvezető tagja szintén bejelenthet visszaélést.

Az első és legfontosabb feladat ezért: számolj! Hány személyt foglalkoztat a vállalkozás, akár munkaviszonyban, akár munkavégzésre irányuló egyéb – megbízási vagy vállalkozási – jogviszonyban?

Ha legalább 50-et, akkor – legkésőbb december 17-étől – lesz teendőtök a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatban. Ha a foglalkoztatottak száma a 250-et is eléri, vagy ha már jelenleg is működik a vállalatnál visszaélés-bejelentési rendszer,  akkor pedig már csak heteid vannak hátra a július 24-i hatálybalépésig.

2. Ellenőrizd, hogy speciális tevékenységet folytat-e a vállalkozás!

Létszámtól függetlenül bejelentésvédelmi kötelezettség terheli azokat a vállalkozásokat, amelyek a visszaélések szempontjából speciális tevékenységet folytatnak.

Ellenőrizd, nem tartozol -e az érintetti körbe, amelybe pl. az olaj- és gázipari tevékenységek folytató foglalkoztatók, hitelintézetek, pénzügyi szolgáltatók, könyvelő és könyvvizsgáló cégek, adótanácsadók, ingatlanügylettel foglalkozók és az ügyvédi irodák beletartoznak.

3. Tájékozódj, hogy milyen kötelezettségek vonatkoznak rád!

A bejelentővédelem alapvető fundamentuma: a bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

Minden intézkedés, amelyre a bejelentés miatt és a bejelentő jogviszonyával összefüggésben kerül sor, hátrányosnak minősül – akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Ennek érdekében a törvény szerinti belső bejelentés-védelmi rendszert kell létrehozni a kötelezett foglalkoztatóknak, amely az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások betartása mellett a bejelentések bizalmasságát és a bejelentők megfelelő védelmét is garantálja. Fontos szabály, hogy a bejelentések tartalmára nem vonatkozik a titokvédelem. Ha a bejelentő a bejelentésében valamilyen titokvédelem alá eső információt tár fel, ezzel nem követ el titoksértést.

A projekt kiindulópontja a kötelezettségek pontos értelmezése és testre szabása, amelyhez érdemes adatvédelmi és munkajogban egyaránt jártas jogi szakértelmet igénybe venni.

4. Jelöld ki a belső felelőst vagy bízz meg egy külső szolgáltatót!

A jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentések megtételére az alábbi módokon kerülhet sor:

  • közérdekű bejelentést az alapvető jogok biztosa honlapjáról elérhető védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni,
  • a bejelentő a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél is megteheti a bejelentését,
  • a foglalkoztató által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül, sőt
  • a bejelentő akár nyilvánosságra is hozhatja a bejelentését, ha utólag azt a törvény szerinti rendszerekbe bevezetik (az újságírók információforrására ez az előírás nem vonatkozik).

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetését két módon oldhatják meg a kötelezett vállalkozások.

A kötelezett vállalkozás egy független és pártatlan személy vagy szervezeti egység kijelölésével szervezeten belül is megoldhatja a belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakítását.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével azonban megbízható bejelentővédelmi ügyvéd vagy külső szervezet is.

A bejelentővédelmi ügyvéd fogadja a bejelentéseket és kapcsolatot tart a bejelentővel, akinek a bejelentés megtételével kapcsolatban jogi tanácsadást is nyújt. A megbízó rendelkezése szerint a vizsgálat lefolytatásában is közreműködhet. Bejelentővédelmi ügyvédi megbízással a visszaélés-bejelentés teljes folyamata kiszervezhető.

5. Vezess be egy bejelentésvédelmi szoftvert és alakítsd ki az IT infrastruktúrát!

A bejelentést írásban vagy szóban, személyesen vagy akár rögzített telefonvonalon is meg lehet tenni.

Ma már több bejelentővédelmi szoftver is elérhető a piacon, amely lényegesen megkönnyíti a visszaélésbejelentések megtételét és kezelését. A kötelezett foglalkoztató dönthet úgy is, hogy egy általa választott szoftveren várja a bejelentéseket.

A bejelentő szoftverek nem csak a bejelentések fogadása, de a teljes bejelentési ügyintézés számára is platformként szolgálhatnak.  Egy felhasználóbarát és megfelelő adatbiztonságot garantáló szoftver nagy segítség lehet egy olyan környezet kialakításához, amelyben a foglalkoztatottak támogatva érzik magukat, hogy beszéljenek a munkájuk során tapasztalt helytelen cselekedetekről.

6. Hozd lére a belső eljárásrendet!

Ki kell jelölni a belső visszaélés-bejelentési rendszerben részt vevő szerveket és feladatait, amely akár a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) módosításával is járhat. Az új feladatokat a munkavállalókkal is közölni kell, és érdemes a munkaköri leírásokban is átvezetni. Elképzelhető, hogy a többletfeladatok egyes munkakörök átcsoportosításával is járnak, ezért a HR tervezésre is megfelelő gondot kell fordítani.

7. Gondoskodj a bejelentésvédelmi szabályzat és tájékoztató elkészítéséről! 

A vizsgálat megkezdésekor (kivételes esetben később, ha ez az eljárás sikerét meghiúsítaná) a bejelentésben érintett személyt részletesen tájékoztatni kell a bejelentéssel kapcsolatos jogairól.

A bejelentések kivizsgálására kialakított belső eljárásrend és tájékoztató ezért a legjobb, ha önálló bejelentésvédelmi szabályzatban ölt testet.

Ebben az érintettek jogait és kötelezettségeit részletesen meg kell határozni, és a garanciákat is megfelelően hangsúlyozni kell annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról: a bejelentés miatt nem fogja semmilyen hátrány érni őt a szervezetnél.

A bejelentés megtétele ugyanis jogszerű, ha

  • a bejelentő a törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén tette meg a bejelentést,
  • a bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos, illetve az érintett szerződésben rögzített tevékenységével összefüggésben szerezte,
  • alapos okkal vélelmezte, hogy az információ valós.

A törvény alapján külön is érdemes hangsúlyozni, hogy milyen hátrányos intézkedésekkel szemben él a védelem:

  • munkaviszony keretében vagy azzal összefüggésben alkalmazott hátrány (felmondás, felfüggesztés, előléptetés vagy képzés megtagadása, munkaköri feladatok átruházása, negatív teljesítményértékelés, a zaklatás és a bullying különböző formái, diszkrimináció stb.).
  • áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása.

A bejelentéssel érintett személynek joga van ahhoz, hogy álláspontját tisztességes eljárás során és akár jogi képviselő igénybevételével tegye meg.

8. Vizsgáld felül az adatvédelmi dokumentumaidat!

Bejelentővédelmi törvény fontos adatvédelmi garanciákat fogalmaz meg a bejelentők, illetve a bejelentéssel érintett személyekre vonatkozóan, amelyeket a GDPR-rel összhangban kell alkalmazni.

A bejelentő személyes adatai csak az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át és hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

A bejelentéssel érintett személyre vonatkozó információk is csak az eljáró szervvel, illetve annak munkatársaival oszthatók meg.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik (érintett), a GDPR szerinti tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joggyakorlás során a bejelentő adati nem tehetők megismerhetővé az érintett számára.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer adatvédelmi keretei között a bejelentő, a bejelentéssel érintett személy és a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy személyes adatai csak a bejelentés kivizsgálásához szükséges körben kezelhetők. Az adatkezelés célja kizárólag a bejelentés kivizsgálása, a bejelentett magatartás orvoslása és megszüntetése lehet.

Ezen személyes adatok kizárólag a bejelentés elbírálásában részt vevő szervezet felé továbbíthatók.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra a GDPR-ben foglalt feltételeken túlmenően abban az esetben kerülhet sor, ha a címzett a Panasztörvényben foglaltak betartására is kötelezettségvállalást tesz.

Ezen kötelezettségek alapján a belső adatvédelmi szabályzat és az érintettek tájékoztatását szolgáló adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata is elengedhetetlen. Sőt, akár a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó speciális adatkezelési tájékoztató elkészítése is megfontolandó.

A visszaélés-bejelentő szoftver használata esetén pedig az írásbeli adatfeldolgozási szerződés megkötése is elvárás a GDPR szerint.

9. Alkalmazz megfelelő jogosultságkezelő és titokvédelmi rendszert!

A belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakítására fontos adatvédelmi és adatbiztonsági előírás, hogy azt úgy kell kialakítani, hogy a bejelentő és a bejelentéssel érintett természetes személy adatait a jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

Az adatvédelmi és bejelentésvédelmi garanciák érvényesítéséhez elengedhetetlen, hogy a vállalat a megfelelő jogosultságkezelési rendszerét is kialakítsa annak érdekében, hogy bizonyosan a legszűkebb kör férhessen hozzá a bejelentéssel kapcsolatos információkhoz, akiknek annak elintézésében szerepe van. Érdemes a teljes jogosultságkezelő rendszert felülvizsgálni ennek érdekében.

A kiszervezés melletti érv, hogy a legkevesebb összeférhetetlen helyzetet és a legkisebb incidens kockázatot az eredményezheti, ha a teljes folyamat a vállalat munkaszervezetét kívül intéződik.

10. Tájékoztass mindenkit a bejelentővédelmi rendszerről! 

A papíron történő megfelelés helyett a bejelentő-védelmi rendszert a teljes vállalati működésbe be kell építeni.

Ehhez pedig elengedhetetlen a belső visszaélés-bejelentési rendszer bevezetésének kommunikációja a munkatársak felé. A belső visszaélés-bejelentési rendszer ugyanis pontosan annyit ér, amennyire a gyakorlatban működik.

A dokumentumok egyszerű foglalkoztatottakra „zúdítása” helyett jó gyakorlat a szóbeli, illetve felhasználóbarát útmutatókkal megkönnyített edukáció. Nem csak teljeskörű, de érhető tájékoztatást és egyszerű elérést is kell biztosítani a jogosult bejelentők számára a használatához.

11. Tudatosítsd a felelősökben a nem megfelelő működtetés kockázatait!

A Bejelentési törvényben foglaltak ellenőrzését a foglalkozás-felügyeleti hatóság ellenőrzi, aki figyelmeztetést alkalmazhat a mulasztó vállalkozásokkal szemben vagy akár meg is tilthatja a foglalkoztatást. Bírság és a tevékenység végzésétől való eltiltás azonban nem alkalmazható.

A visszaélés-bejelentés megakadályozása, illetve annak kísérlete, valamint a bejelentővel szembeni hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása ezen kívül szabálysértésnek is minősül.

Az adatvédelmi előírások betartása fokozott figyelmet és adatvédelmi jogi szakértelmet kíván, mivel ezek megsértése adatvédelmi hatósági eljárást és a GDPR-ben foglalt magas bírságok kiszabását is eredményezheti.

A vállalatnak elemi érdeke, hogy ezeket a kockázatokat megfelelően tudatosítsa a vezetőkben és minden olyan munkatársban, akinek a mulasztása miatt a vállalat hátrányos jogkövetkezményeknek van kitéve.

A cikket Dr. Szalai Anita (Szalai Legal) ügyvéd írta.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.