„Nyugi, bennem megbízhatsz!” – a játékosügynöki szerződés rejtelmei

Hogyan lehet egy sportolói pályafutásból kihozni a maximumot? Nagy kincs, ha a sportolót egy felelősségteljes játékosügynök kíséri az útján. A sportoló és a játékosügynök együttműködése elsődlegesen bizalmon alapul, viszont a köztük levő jogviszonynak megfelelően szabályozottnak kell lennie. Így dönthetők meg a játékosügynökökről alkotott olyan vélemények, amelyek a tevékenység élősködő mivoltára utalnak.

A játékosügynöki tevékenység szabályozása

A sportjog szabályanyaga rendkívül összetett, a sportban előforduló konfliktushelyzetek megoldása különböző jogági normák bevonásával valósulhat meg. Így a játékosügynök megbízási szerződése a polgári jogi, míg a sportrendezvények látogatásától való eltiltás a büntetőjogi kódex keretei között kerül szabályozásra. Korábban a játékosügynöki tevékenység szabályozása meglehetősen hiányos volt hazánkban, hiszen csak az MLSZ és az MKSZ építette be szabályzati rendszerébe a menedzsereket. 2021. óta a magyar sporttörvény is tartalmaz alapvető előírásokat a tevékenységre vonatkozóan. Nagy előrelépést jelent, hogy a jogszabály feljogosítja a látványcsapatsport sportágak országos szakszövetségeit a tevékenység folytatásának ellenőrzésére és a szabályszegőkkel szembeni eljárásra, illetve az ügynöki munka regisztrációhoz kötötté vált. Ezek mentén alakítja ki az országos sportági szakszövetség saját szabályzatát, figyelembe véve a sportág nemzetközi szintű követelményeit egyaránt. Utóbbit egy aktuális példával szemléltetem.

Az idei évben a FIFA szigorúbb keretek közé tereli a játékosügynöki tevékenységet, így az új szabályokhoz az MLSZ-nek is alkalmazkodnia kell. Az új szabályozás egyik lényeges eleme, hogy 2023. októberétől FIFA-licenc megszerzéséhez kötik a labdarugó-ügynöki munkát, amely évenkénti képzéseket és vizsgát jelent az érintettek számára. Ez jelentősen változtat a jelenlegi – egyesek szerint aggályos – helyzeten, miszerint a futballmenedzsereknek nem kell szakmai elvárásoknak megfelelniük.

A megbízási szerződés általános ismérvei

Érdemes először megismerni a menedzseri szerződés alapjait képező, klasszikus szabályanyagot. A játékosügynök és a sportoló együttműködésére a megbízási szerződés szabályai az irányadók.

Megbízhatunk egy sztárügyvédet perbeli képviselettel, vagy egy sikeres ingatlanközvetítőt a tökéletes vevő felkutatásával. Természetesen célszerű olyan embert megbízni az ügyintézéssel, aki felé fennáll a bizalom és vélelmezhetően lelkiismeretesen, szakszerűen látja el feladatát.

A szerződéstípus ismérve, hogy egy személy (azaz a megbízó) valamilyen feladat gondos ellátásával bízza meg a másikat (azaz a megbízottat). A megbízottnak rendszerint anyagilag is megéri a feladat elvállalása, hiszen szabadon megállapított megbízási díjban részesül. A díjazás mellett fontos kiemelni, hogy a felelősségi szabályok is igen kedvezők.  Míg a vállalkozási szerződés eredménykötelemnek, addig a megbízási szerződés gondossági kötelemnek minősül. A vállalkozó egy konkrét mű előállításáért felel, viszont a megbízottnak elegendő a tőle elvárható gondosságot tanúsítania ahhoz, hogy a felelősségét ne lehessen megállapítani. Gondossági kötelemben a megbízott vállalása az eredmény elérése érdekében való gondos eljárásban kimerül, a díj önmagában ezért jár. Azonban nem számíthat „munkájának” kifizetésére akkor, ha ő a felelős az eredmény elmaradásáért. Maradva a korábbi példánál: az ügyvédnek pervesztés esetén is díjazás jár. A vállalkozási szerződéstől való elhatárolás szempontjából logikai hibát jelent, hogy a megbízási szerződésben sikerdíjban is megállapodhatnak a felek, amely a szerződést eredménykötelem jellegűvé teszi. Ez azonban nem jelent eredményfelelősséget, hiszen a feladatellátás eredménytelen voltának csak a díj iránti igényjogosultságra van kihatása.

A megbízott feladata nagyon sokrétű, de azok ellátásánál mindig szem előtt kell tartania az ügy urának utasításait. Ezektől csak akkor térhet el, ha a Ptk. és a megkötött szerződés azt lehetővé teszi. Az utasítástól való eltérés problémája például akkor merülhet fel, ha az utasítás a megbízó érdekével ellentétes vagy szakmailag rossz, esetleg jogszabályba ütközik. Fontos a felek közötti kommunikáció és az együttműködés, hogy a szerződés betöltse funkcióját és kölcsönös elégedettséghez vezessen. A megbízott köteles tájékoztatást adni a tevékenységét érintő lényegi kérdésekről, a feladat állásáról. Kommunikáció ide vagy oda, de mi a helyzet elégedetlenség esetén? A szerződés megerősítése céljából a felek kötbérkikötés mellett dönthetnek, amely a kötelezett teljesítését ösztönző jogi eszközt biztosít a jogosult számára.

A klasszikus szabályok alapján a szerződés bármelyik fél részéről felmondható, akár azonnali hatállyal. Azonban a felmondó félnek esetlegesen kártérítési kötelezettséggel kell számolnia. Utóbbi alól mentesül, ha a felmondásra a másik fél szerződésszegő magatartása miatt került sor. Általános előírás, hogy a szerződés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely a felmondást korlátozza vagy egyenesen megtiltja. Azonban tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, így kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható. Utóbbi a játékosügynöki szerződésre is igaz.

Közvetítői szerződés

A megbízási szerződés sajátos típusa a közvetítői szerződés. Elengedhetetlen róla szólni, hiszen a játékosügynöki szerződésben is visszaköszönnek az elemei. Könnyen felismerhető arról, hogy a szerződés megkötésének apropóját mindig egy további szerződés létesítésének szándéka adja. A megbízott elősegíti megbízójának egy harmadik személlyel való szerződéskötését. Az ingatlanközvetítésen keresztül egyszerűen megérthető a közvetítői szerződés lényege: az ingatlanközvetítő által a lakás eladója és vevője egymásra talál, így adásvételi szerződést kötnek egymással.

Lényeges eltérést jelent azonban a klasszikus megbízási szerződéshez képest, hogy főszabályként a közvetítő csak a közvetített szerződés megkötése esetén számíthat díjazásra. Tehát a díjazás feltétele az eredmény, a siker. A felek igényeik szerint határozzák meg a díjazás részleteit. Lehet egyszeri vagy ismétlődő, előre meghatározott fix összegben álló vagy a közvetített szerződés értékéhez mérten százalékos arányban kifejezett.

Különleges esetben a határozott időtartamra kötött tartós közvetítői szerződés átalakulhat határozatlan időtartamúvá. Ezzel a szabállyal más szerződéstípusoknál is találkozni, például a lakásbérleti szerződéseknél.  A felek hallgatólagos beleegyezése, nem tevése által válik határozatlan idejűvé a szerződés, amennyiben a felek gyakorlata (jogi cselekményeinek összessége) változatlan magatartást mutat, mint a határozott idejű szerződés időtartama alatt. Ilyenkor a jogszabály rendelkezésénél fogva alakul át a szerződés, azonban azt a felek szerződéses akarata is megalapozhatja (például időmúláshoz köthetik a szerződés átalakulását). A polgári jogi szabályokhoz képest az MLSZ tiltja, hogy a megbízási szerződés automatikusan meghosszabbodjon.

Megbízási szerződés, mint játékosügynöki szerződés

A következőkben összevetem a hagyományos megbízási szerződést a játékosügynöki szerződéssel. A polgári jogi szabályozást tovább színesíthetik a különböző sportági szabályzatok, így megvizsgálom, hogyan épülnek be a menedzseri szerződésbe a labdarúgó-ügynöki tevékenységre vonatkozó speciális előírások.

A menedzseri szerződésben a sportoló a megbízó, a játékosügynök a megbízott. A sportban gyakori a kizárólagos képviseleti szerződés létesítése. Ez azt eredményezi, hogy a sportoló nem bízhat meg más ügynököt az ügynöki teendők ellátásával. A játékosügynök sokféle feladatot elláthat sportolója érdekében, amelyeknek csak egy része a sportoló munkaszerződésének megkötésében való közreműködés. Ebből kifolyólag a menedzseri szerződés nem nevezhető tisztán közvetítői szerződésnek. A sportolói tudatosság növelése érdekében adhat életviteli, jogi, sportszakmai tanácsokat vagy képviselheti sportolóját különböző ügyekben. Biztosítja a sport üzleti részéhez szükséges munka elvégzését, így a sportoló jobban fókuszálhat sportbéli teljesítményének javítására. Véleményem szerint a sportolónak nem szabad teljes mértékben a menedzserre támaszkodnia, muszáj átlátnia a menedzseri jogviszony döntési oldalát. Fel kell ismernie a számára előnytelen ügyleteket, hiszen így kerülheti el annak egészségtelen, káros mellékhatásait. Elvis Presley és Tom Parker énekes-menedzser viszonyát meg is filmesítették, amelyben a jogviszonynak a napos és árnyoldalát egyaránt megmutatják.

Egy labdarugó-ügynöki szerződésnek mindenképp rendelkeznie kell az alábbi lényeges kérdésekről: a felek neve, a szolgáltatás köre, a jogviszony időtartama, a közvetítőnek járó díjazás, a kifizetés általános feltételei, a szerződéskötés dátuma, a megszüntetés feltételei és a felek aláírása. Ezek hiánya ipso iure érvénytelenséget von maga után, mivel hiányzik a szerződő felek akaratának alapjaiban való egyezése.

A futballmenedzser díjazásánál a közvetítői szerződés szabályai tükröződnek vissza.  A menedzser akkor részesül díjazásban, ha közreműködésével a sportoló eredményesen munkaszerződést tudott kötni egy sportklubbal. A fizetését befolyásolja, hogy a klub mekkora alapfizetést biztosít a labdarúgónak (munkaszerződésének teljes idejére nézve). Ennek a sportolói alapfizetésnek meghatározott százaléka az ügynöki jutalék. Az ügynöki jutalék megállapításánál az alapfizetésen túl egyéb juttatás nem vehető figyelembe (pl. gólpénz).

Érdekesség, hogy az új FIFA szabályzat az ügynöki jutalékot maximalizálja.   Ennek értelmében a játékos fizetéséhez igazodóan 5% vagy 3% díjmaximummal kell számolnia az ügynököknek. Az ügynöki díj limitálása különösen kellemetlen lehet azoknak, akiket tevékenységük végzése során leginkább saját haszonszerzésük vezérelt.

Fontos tudni, hogy a sportoló munkaszerződése és a játékosügynökkel kötött megbízási szerződés elkülönül egymástól. Emiatt érdemes rendezni többek között a következő kérdéseket: Hogyan alakul az ügynöki díjazás, ha a játékos a tervezettnél rövidebb időt tölt el csapatánál? Hogyan alakul az ügynöki díjazás, ha a megbízási szerződés időtartama rövidebb, mint a sportolói munkaszerződés időtartama? A labdarúgásban ugyanis speciális előírás, hogy a menedzseri szerződés legfeljebb 2 évre, a munkaszerződés pedig legfeljebb 5 évre köthető.

Az ügynöki szerződés felmondásának indítéka a másik fél magatartásával szembeni elégedetlenségben keresendő, amely együttműködésük eredményességét hátráltatja. A felek felmondási jogukat a szerződés tartalmának megfelelően gyakorolhatják. Ügynök általi felmondásra adhat okot, ha a sportoló a kizárólagos képviseleti jogosultságot megszegő módon jár el, és az ügynök tudta nélkül köt szerződést egy sportklubbal. A labdarúgó menedzsere semmiképp nem ösztönözheti a sportolói szerződéssel rendelkező játékost arra, hogy a szerződésének lejárta előtt megszüntesse a szerződését, vagy megszegje a szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket. Az efféle magatartást tanúsító ügynökkel szemben a felmondás joga gyakorolható.

A menedzseri szerződések rendszerint kötbérkikötést is tartalmaznak. A kötbér a teljesítési készséget szankció kilátásba helyezésével fokozza, így preventív és represszív célja egyaránt van. A kötbérkikötés eredményeképp a szerződés bizonyos részeinek megsértése – a jogosult kárától függetlenül – meghatározott összegű kötbérfizetési kötelezettséget teremt a szerződésszegő félnek. Szubjektív kötbér esetén a kötelezett akkor tartozik kötbért fizetni, ha a szerződésszegésért felelős. Azonban a szerződési tartalom szabad megválasztásának értelmében a felek objektív kötbér kikötésére is jogosultak, amely felelősségtől független szankciót helyez kilátásba. A sportmenedzseri szerződésekben jellemzően szubjektív kötbér kerül kikötésre. Sportolóként érdemes odafigyelni, hogy a kikötött kötbér mértéke arányos legyen a szolgáltatás értékével. A Ptk. lehetővé teszi, hogy a túlzott mértékű kötbért a bíróság mérsékelje a kötelezett kérelmére. Fontos megjegyezni, hogy a kérelem elbírálása érdekmérlegelésen alapul, tehát kártérítési per szerinti bizonyítás nem kerül lefolytatásra a kötbérjogosultnál beálló károk mértékére tekintettel.

Összegzés

A játékosügynöki szerződés három szabályanyagból illeszthető össze. Egyrészt, a polgári jog megbízási szerződésekre vonatkozó általános szabályai irányadóak rá. Másrészt, a közvetítői szerződés sajátosságai is felfedezhetőek benne. Harmadrészt, a sportág hazai és nemzetközi szabályzatai további speciális előírásokat tartalmazhatnak. A sportoló személye, tehetsége érték, amiket védeni és becsülni kell. A FIFA és az MLSZ gyakorlatán látszik, hogy a nemzetközi szintű szabályozó hatósági tevékenység aktivistább a hazaihoz képest. Ez párhuzamban áll az eredményességgel, a hatékonysággal? A nemzetközi szigorításoktól lesz igazán védve a játékos és az ügynök viszonya, vagy átalakulás előtt áll a sportügynöki tevékenység magyarországi szabályozása?

Ez a cikk az Arsboni 2023. tavaszi gyakornoki programjának keretében készült.

Források

https://www.nemzetisport.hu/jatekosugynok/vegre-ujra-szabalyozza-a-fifa-a-jatekosugynoki-tevekenyseget-2947223?fbclid=IwAR2aaG0581r-vgHxrQ3HFd4KfXAy_aBOsmtCO9vHe9zPhObEmRknyUB4A_E

https://szakcikkadatbazis.hu/doc/8954462?fbclid=IwAR2TDgK2hbow4VqVZpf5VcDpIc5n4a0vAn6AE3bcJZNtqgV-607K3etrdis

https://szakcikkadatbazis.hu/doc/2116496

MLSZ közvetítői szabályzata https://dokumentumtar.mlsz.hu/doc/szabalyzatok/kozvetitoi-szabalyzat/kozvetitoi-szabalyzat

https://szakcikkadatbazis.hu/doc/9933386

Ptk. vonatkozó részei

  • XVI. cím A megbízási típusú szerződések; XXXIX. fejezet A megbízási szerződés 6:272. § – 6:280. §
  • XLI. fejezet A közvetítői szerződés 6:288. § – 6:301. §
  • XI. cím A szerződés megerősítése és módosítása; XXVI. fejezet A szerződés megerősítése; A kötbér 6:186. § – 6:188. §

Ptk. kommentár – XI. cím A szerződés megerősítése és módosítása; XXVI. fejezet A szerződés megerősítése; A kötbér; 6:186. § [Kötbér] 6:188. § [A kötbér mérséklése] 1650 -1654.

Képek:

https://create.vista.com/hu/photos/sportmenedzser/

https://create.vista.com/hu/unlimited/stock-photos/371869352/stock-photo-smiling-young-businessman-suit-laptop/

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.