Perelhető-e a Facebook az USA-n kívül?

A Facebooknak több mint 1 milliárd felhasználója van világszerte, azonban a Facebook ÁSZF 15/1. pontja szerint, minden igényt az oldallal szemben a kaliforniai bíróság előtt kell érvényesíteni. Egy a közelmúltban lezárult francia ügyben azonban a párizsi fellebbviteli bíróság megerősítette a párizsi bíróság ítéletét, mely alapján a Facebook perelhető a francia bíróságok előtt a franciaországi felhasználók által. Az ügy érdekessége, hogy precedenst teremthet Európa illetve a tengerentúli országok bíróságai számára is a hasonló jogértelmezés elfogadásának vonatkozásában.

facebook-per

Az alapügy

5 évvel ezelőtt egy francia művészet tanár felhasználói fiókját a Facebook törölte arra való hivatkozással, hogy a felhasználó olyan tartalmat tett közzé, mely ellenkezik a Facebook pornográf tartalmakra vonatkozó irányelveivel. A kérdéses tartalom Gustave Courbet L’Origine du monde című festménye volt.

A művészet tanár pert indított a párizsi bíróság előtt és 20.000 euró kártérítést követelt a Facebooktól. A Facebook jogi csapata arra hivatkozott, hogy az ÁSZF alapján a pert kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott kaliforniai bíróság előtt lehet megindítani, továbbá, hogy a francia fogyasztóvédelmi jogszabályok nem vonatkoznak a Facebookra, tekintettel az ÁSZF azon kikötésére, mely a kaliforniai jogot határozza meg a szerződésre vonatkozó jogként.

A párizsi bíróság közelmúltban meghozott ítéletében azonban úgy találta, hogy a Franciaországi felhasználók és a Facebook közötti jogvitára a francia bíróságoknak is joghatóságuk van, továbbá, hogy a francia felhasználókkal kötött szerződésekre a francia fogyasztóvédelmi jog rendelkezései is alkalmazandóak. A párizsi fellebbviteli bíróság az ítéletet hatályában fenntartotta.

Stephane Cottineau, a művészet tanár ügyvédje szerint: „az ítélet üzenet a webes szolgáltatók felé, hogy mostantól az USA-n kívül is felelniük kell az általuk elkövetett jogsértésekért”.

Mi a helyzet Magyarországon?

Magyarországon a Facebook magyar bíróság előtti perelhetőségének megállapításához meg kell vizsgálnunk a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjt.) szabályait. Az Nmjt. 60. § a) pontja szerint „fogyasztói szerződésből eredő, a fogyasztó által indított perekben eljárhat magyar bíróság akkor is, ha a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van, és a fogyasztóval szerződő, szakmai vagy gazdasági tevékenységi körében eljáró fél belföldön tevékenységet fejt ki, ideértve azt is, ha a másutt kifejtett tevékenysége a belföldi fogyasztók felé is irányul”. A 62. § azonban kimondja, hogy fogyasztói szerződésből eredő jogvitákban hivatkozni lehet a felek által kikötött joghatóságra is, ami jelen esetben a kaliforniai bíróság joghatósága. Eddig tehát úgy tűnik, a Facebook nem perelhető magyar bíróság előtt.

Az Nmjt. 62/G. § (2) bekezdés alapján azonban fogyasztói szerződésből eredő jogvitákra vonatkozó joghatósági kikötés:

„a) nem eredményezheti azt, hogy a fogyasztót a saját lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti állam bíróságaitól eltérő más bíróság előtt pereljék; és

  1. b) nem zárhatja ki azt, hogy a fogyasztó a saját lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti állam bíróságai előtt indítson pert.”

A fentiek alapján tehát a Facebook perelhető a magyar felhasználók által a magyar bíróságok előtt.

Ezen felül a Ptk. rendelkezik az ún. fogyasztói szerződésekben alkalmazott tisztességtelen általános szerződési feltételekről, melyek a Ptk. 6:103. § (3) bekezdés alapján semmisek. A Ptk. 6:102. § (1) bekezdés alapján „tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg”. Ezen felül a Ptk. 6:104. § (1) i) pont szerint „fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben tisztességtelennek minősül különösen az a kikötés, amely kizárja vagy korlátozza a fogyasztó peres vagy más jogi úton történő igényérvényesítési lehetőségeit”. Mindezek alapján a Facebook ÁSZF-ben foglalt joghatósági kikötés a Ptk. alapján semmis.

Kérdés azonban, hogy alkalmazhatóak-e egyáltalán a magyar Ptk. szabályai magyar felhasználó és a Facebook közötti szerződésre. Az Nmjt. 25. § alapján „a szerződésre azt a jogot kell alkalmazni, amelyet a felek a szerződés megkötésekor, vagy később akár a szerződés egészére, akár annak csak egy részére választottak”. Így a magyar Ptk. szabályai alapján nem vizsgálható a Facebook ÁSZF rendelkezések tisztességtelensége. Itt kirajzolódik egy erős hiánya a jelenlegi Nmjt.-nek, hiszen nem védi kellőképpen a fogyasztókat akkor, amikor a jogválasztás esetén nem biztosítja számukra a saját joguk szerint garantált védelmet a választott jog mellett, ahogy azt például a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló (Róma I.) rendelet 6. cikke tartalmazza.

Mit mond az Uniós jog?

europai_unios_jog

Az előbb említettük, hogy a magyar jog nem alkalmazható a Facebookkal kötött szerződésekre. Ezt ehelyütt egyből cáfoljuk, hiszen a magyar felhasználók a Facebook ÁSZF alapján a Facebook Ireland Limiteddel kötnek szerződést (nem a Facebook Inc.-kel, amelyre nem terjedne ki az Uniós jog), mely szerződésre így kiterjed a Róma I. rendelet hatálya, tehát alkalmazható annak 6. cikke, mely kimondja, hogy azokra a szerződésekre, amelyek fogyasztó és vállalkozás között jöttek létre, annak az országnak a joga az irányadó, ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási helye található, feltéve hogy a vállalkozó üzleti vagy szakmai tevékenysége ebbe az országba, vagy ezen országot is magában foglaló országokba irányul, és a szerződés e tevékenységgel kapcsolatos. A 6. cikk (2) bekezdése jogkikötés esetére is megállapítja, hogy „a felek jogválasztása nem eredményezheti azt, hogy a fogyasztót megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől – az előbb leírtak alapján, jogválasztás hiányában alkalmazandó jog értelmében – megállapodás útján nem lehet eltérni.” Tehát a Róma I. rendelet 6. cikk (2) bekezdése szerint a szerződésre alkalmazni kell a magyar fogyasztóvédelmi szabályokat, így a magyar Ptk. kógens fogyasztóvédelmi szabályait is.

Ezen felül, a Facebook perelhetőségét illetően utalnunk kell a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU rendeletre. A Rendelet 4. szakasz 18. cikke szerint „a fogyasztó a másik szerződő fél ellen akár annak a tagállamnak a bíróságai előtt, ahol a fél székhellyel rendelkezik, akár – függetlenül a másik fél székhelyétől – saját lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást”. Az ettől való eltérés lehetőségét a 19. cikk tartalmazza, amely alapján a fenti rendelkezéstől kizárólag olyan megállapodással lehet eltérni, „amely: a jogvita keletkezését követően jött létre, lehetővé teszi a fogyasztó számára az e szakaszban megjelölttől eltérő bíróságok előtti perindítást…”. A Facebook ÁSZF megfelel ugyan ezen rendelkezésnek, de mivel a magyar felhasználó a Facebook Ireland Ltd.-vel köt szerződést, így a fentiek alapján, a Róma I. rendelet szerint alkalmazandóak a magyar Ptk. illetve az Nmjt. szabályai is, amelyek lehetővé teszik a magyar bíróságok előtti perindítást, sőt a magyar fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazását is.

Összefoglalva

A Facebook tehát mind a magyar, mind pedig az Uniós jog alapján perelhető a magyar bíróságok előtt, csakúgy, mint a többi internetes szolgáltató. Ezen nem változtat az a tény sem, hogy az összes nagy internetes szolgáltató kiköti az ÁSZF-ben valamely, a székhelye szerinti bíróság illetékességét, ezen rendelkezések azonban, ahogyan azt a fentiekben láthattuk, nem kényszeríthetőek ki. A fogyasztó államának fogyasztóvédelmi szabályai pedig, az ÁSZF-ek kikötései ellenére is alkalmazandóak a Róma I. rendelet alapján. Ezen felül a francia ügy impulzust adhat a fenti értelmezés bíróság általi, egyre szélesebb körű alkalmazásának.

Megjegyzés: A Facebook, a Google és az egyéb nagy internetes szolgáltatók az EU-ba irányuló tevékenységük adóoptimalizálása okán alapítanak Írországban anyavállalatokat. Az adóoptimalizálás úgy működik, hogy az Írországi anyavállalatnál vannak a szolgáltatás nyújtásához szükséges licence-ek, így az egyes tagállamokban alapított leányvállalatokból, licence díj jogcímen kivonják az adott tagállamban keletkezett bevételeket és azok a sokkal kedvezőbb írországi adózású anyavállalatba kerülnek (ún. „dupla-ír figura”). Érdekesség, hogy pont ezzel az adóoptimalizálási lépéssel viszont az EU jog hatálya alá vonják magukat, mely miatt adott esetben az általuk a szolgáltatásuk nyújtására választott jogkikötések, illetékességi kikötések kikényszeríthetetlenek lesznek.

***

Ha nem szeretnél lemaradni további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a Facebookon!

Képek: innen és innen.

Discount NFL Jerseys

a government TV adthanking cheap mlb jerseys Latin American allies for their support in a recent high profile legal battle with US based creditors over lingering debt has been broadcast during World Cup matches. Above People still need to be better, All cars lose or gain horsepower because of three main things; The amount of air that is needed to mix with the gasoline, So it’s quite easy to drive and predictable, and the entire Volvo lineup got an important refresh this fall. or the cable is long enough, Ian Robinson.
41, He appears to be the later part of inwith the enrolling event. Saslaw make cases for control of state Senate during CNU debate Dave Ress The two men contending for one of the most powerful positions in Virginia majority leader of the state Senate agree on a lot of things, Not so long ago. Milton Quintana and as a result ed Martin, I take full responsibility for it. lenders are naturally looking at markets like India, it wanted a greener,’ Her first novel won a special fiction prize at the Whitbread Awards in 1982. Ark.
Use the design you made in step 2 to draw out your car on the wooden block.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.