A dolgozó fizeti meg a munkáltatót terhelő kötbért. Jogos?

E cikk a Bird & Bird és az Arsboni által meghirdetett 2019. évi Cikkíró Pályázat keretében született.
Szerző: Herdon István

Kérdések és válaszok a munkáltatót polgári jogi szerződés alapján terhelő kötbér munkavállalóra hárításával összefüggésben.

A munkavállalói kártérítési felelősség kapcsán az Mt. úgy rendelkezik: “A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.” [Mt. 179.§ (1)] Számos jogirodalmi mű ír a kár fogalmáról, a munkaviszonyból származó kötelezettségek meghatározásáról, valamint az általában elvárhatóságról, mint objektivizálódott társadalmi zsinórmértékről. De vajon a gyakorlatban is ilyen egyszerűen körülhatárolható a jelzett helyzet?

E tekintetben érdemes nagyító alá venni egy friss esetben hozott döntést és az annak alapjául szolgáló tényállást, mégpedig a Kúria 3/2019. számú munkaügyi elvi határozatát [EBH2019. M.3].  A Kúria kulcsmomentumként deklarálta, hogy „ha a munkáltatónak kötbérfizetési kötelezettsége keletkezett és annak eleget tett, az általa megfizetett összeg kárnak minősül, melyet az érintett munkavállalóival szemben az Mt.-nek a munkavállaló kártérítési felelősségéről szóló rendelkezései szerint érvényesíthet”.

1. A tényállás röviden

A tényállás szerint két vállalkozás kötött közszolgáltatási szerződést egymással. A felek a szerződésben a Ptk. szabályai szerinti kötbérkikötéssel éltek, miszerint, ha a szolgáltató a szerződésbe foglalt kötelezettségét megszegi, a megrendelő kötbérre jogosult. A szolgáltató munkáltatónál kollektív szerződés lépett hatályba, amelyben az Mt. szerinti munkavállalói felelősség formát konkretizálva rögzítették, hogy közszolgáltatási szerződés alapján a megrendelő által a munkavállaló kötelezettségszegése miatt a szolgáltatóra kiszabott kötbért a munkavállalónak kell megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kollektív szerződés mellett a szolgáltató munkáltató kibocsátott egy vezérigazgatói körlevelet, amelynek tárgya a munkavállóra áthárítható kötbér kezelésének menete volt, ennek címzettjei a munkáltatói jogkört gyakorló személyek voltak a szolgáltató szervezetén belül.

szakszervezet keresetében a kollektív szerződés kötbéráthárításra vonatkozó rendelkezése érvénytelenségének megállapítását kérte, miszerint a kötbér egy polgári jogi szerződés alapján áll fenn, amelynek a munkáltató az egyik alanya, és amelynek feltételeibe a munkavállalók nem szólhattak bele, így ez a munkavállalók helyzetét egyoldalúan elnehezíti, ezért jogellenes. A jogellenesség pedig alátámasztható azzal is, hogy a kötbér a munkajogtól idegen, objektív jogkövetkezmény és ez terhesebb a munkavállalókra vonatkozó Mt.-beli rendelkezéseknél. A szakszervezet szerint a vezérigazgatói körlevél is ezt az objektív munkavállalói felelősséget támasztja alá.

munkáltató vitatva a fentieket, a szakszervezet keresetének elutasítását kérte, továbbá kiemelte: „gazdasági érdekei mentén jogosult volt olyan szerződést megkötni, amely kötbérfizetési kötelezettséget is tartalmaz, ha pedig a kötbér megfizetésével kára merül fel, annak a kár bekövetkezéséért felelős munkavállaló felé való továbbhárítására is jogosult volt”. Ellenkérelmében hangsúlyozta, hogy kizárólag a felmerült kárát kívánja érvényesíteni, így tévesnek véli azt a szakszervezeti álláspontot, hogy ő kötbért kívánna megfizettetni a munkavállalókkal, továbbá szerinte a kiküldött vezérigazgatói körlevél is megfelel az Mt. rendelkezéseinek.

2. Első- és másodfokú ítéletek

Az elsőfokú bíróság a szakszervezet keresete alapján a vezérigazgatói körlevél jogellenességét állapította meg, ugyanakkor a kollektív szerződés érvénytelensége kapcsán rögzítette, hogy a munkáltató jogosult olyan szerződést kötni, amelyben kötbér szerepel a nem megfelelő teljesítés esetében. A szerződés nem a munkavállalók kötbérfizetését határozta meg, és nem is tartalmazott olyan, harmadik személyre vonatkozó kötelezettséget, amely munkajogilag aggályos lenne.
A bíróság szerint nem megfelelő teljesítés esetén a munkáltatóra kiszabott kötbérfizetési kötelezettség a munkáltatónál tényleges kárként jelentkezik, amelynek megtérítési szabályait a kollektív szerződés semmilyen szempontból nem vette ki a kártérítési eljárás általános szabályai alól, így ezek az Mt. szabályaival összhangban kerültek megállapításra, gondolva itt a bizonyításra, speciális felelősségi alakzatra és a megtérítés korlátozottságára a kivételektől eltekintve. Így a kollektív szerződés se jogszabályba, se jó erkölcsbe nem ütközik az elsőfokú bíróság szerint. A vezérigazgatói körlevél kapcsán eltérő álláspontra helyezkedett, véleménye szerint az abban foglaltak a munkáltatói jogkört gyakorló személyek mérlegelési lehetőségét névlegessé teszik, így az ebben foglaltak objektíven alkalmasak arra, hogy a felmerült kötbér teljes összegét valójában a munkavállalóra hárítsák át. Rögzítette, hogy amennyiben a munkavállaló felelőssége nem merül fel, az áthárítással összefüggő mérlegelés sem jöhet szóba, ha pedig van munkavállalói felelősség, a mérlegelés nem kerülhető el.

A fellebbezés folytán a másodfokú bíróság eltérő álláspontja szerint a kollektív szerződés és annak végrehajtását célzó vezérigazgatói körlevél kapcsán nem lehet eltérő álláspontra jutni. Véleménye szerint téves az elsőfokú bíróság azon megállapítása, hogy egy polgári jogi szerződésben vállalt kötbér kifizetése kárként definiálható. Úgy érvel, a kötbér egy szerződést megerősítő biztosíték, amely egyben átalánykártérítési funkciót is hordoz. Ebből következik, hogy a kötbérre jogosult ezt a kikötött összeget akkor is követelheti, ha ténylegesen nem merült fel kára. Így tehát a kötbér a munkáltatónak egy polgári jogi szerződés alapján történő nem, vagy nem megfelelő teljesítésének szankciója, amely egy önálló polgári jogi intézmény, így az nem azonosítható a munkáltatót ért kárral, mint ahogy nem mosható össze a munkajoggal és nem terjeszthető ki automatikusan. Tehát megállapította a kollektív szerződés kérdéses rendelkezésének semmisségét, a vezérigazgatói körlevéllel kapcsolatban ezen elvek szerint egyetértett az elsőfokú bírósággal, tekintettel arra, hogy a körlevél törvénnyel ellentétesen bővíti a munkavállaló kárfelelősségi körét. 

3. Kúria

A Kúria rögzítette, hogy habár helytálló a másodfokú bíróság azon meghatározása, hogy a kötbér nem azonosítható a ténylegesen bekövetkezett kárral, azt nem vette figyelembe, hogy ezen szankció alkalmazása kizárólag a munkáltató és a vele polgári jogi szerződést kötő megrendelő döntési körébe tartozik. Álláspontja szerint a kollektív szerződés a kötbér áthárítására vonatkozó szabálya a munkavállóli kártérítési felelősség általános szabályaival együtt értelmezhető. Abból kell kiindulni, hogy a munkáltató által a megrendelőnek kifizetett kötbér kárnak minősül mint a munkáltató vagyonában bekövetkezett értékcsökkenés. Ebből kifolyólag a munkáltató „tehát nem a szerződésben vállalt kötbér fizetését ”háríthatja át” a munkavállalóira, hanem az általa ténylegesen és bizonyítottan kifizetett kötbér összegét mint kárt érvényesítheti a munkavállalókra vonatkozó kártérítési felelősség törvényi szabályai szerint”.

Megállapítja továbbá: „Mindezekből következően, ha a munkáltató kötbérfizetési kötelezettsége azzal okozati összefüggésben keletkezett, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségét megszegve nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható, és ezt, a kötbér megfizetését, valamint az okozati összefüggést a munkáltató bizonyítja, a munkáltatónál tényleges kárként jelentkező kifizetett összeg kártérítési igényként érvényesítése nem ellentétes az Mt. szabályaival”, így a kollektív szerződés ezen rendelkezése érvényes.

Egy kollektív szerződés rendelkezése volt a kérdéses, így fontos megemlíteni, hogy annak jogi természete lehetővé teszi, hogy abban munkáltató és a szakszervezet egyező akarattal eltérjen az Mt. rendelkezéseitől. A munkavállalói kárfelelősség kapcsán az Mt.-től – a leltárhiányért való kártérítési felelősség mértékét leszámítva – csak a munkavállaló javára lehet eltérni. Az, hogy ezzel a rendelkezéssel ellentétesen mikor következik be egy esetleges jogellenes hátrányos eltérés, a Kúria az alábbi iránymutatást adta: „Az Mt. rendelkezéseinél szigorúbb (terhesebb) szabályozását jelenthet a munkavállaló felelősségi alakzatának (pl. vétkességi felelősség helyett objektív felelősség) eltérő szabályozása, a kártérítés mértéke, vagy a bizonyítás szabályainak jogszabállyal ellentétes megfordítása.”

vezérigazgatói körlevél kapcsán a Kúria a korábban eljáró bíróságok álláspontját tévesnek minősítette, mivel ez a levél normatív (munkavállalókra kiterjedő) hatállyal nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy ennek címzettje(i) nem a munkavállalók, hanem a munkáltatói jogkör gyakorlója volt, és az a kártérítési felelősség munkáltatói érvényesítésére vonatkozó iránymutatásokat tartalmazott. Így ennek rendelkezései kizárólag egyéni jogvitában lehetnek értékelhetők, a szakszervezet aktív perbeli legitimációval nem rendelkezik e téren.

4. Szerzői álláspontom

Jogban kevésbé járatos olvasók számára a közszolgáltatási szerződés, kollektív szerződés és más hasonló elmélyültebb szakkifejezések miatt kevésbé kristályosodhat ki az eseti döntés fontossága.

Első megállapításom az, hogy a kollektív szerződést figyelmen kívül hagyva általánosságban alkalmazhatónak tartom ezt a döntést olyan egyedi ügyekben is, ahol – a munkavállalók szemszögéből tekintve – a munkáltató polgári jogi szerződést köt (például vállalkozási szerződést) valamely partnerével, amelyben a munkáltatót nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a másik fél kötbér fizetésére kötelezi.

Merészen túlterjeszkedve ezen, véleményem szerint a kötbérrel egy kategóriába sorolandó minden egyéb elnevezéssel szerződésben kikötött nem, vagy nem megfelelő teljesítést szankcionáló objektív szankció is, továbbá a késedelem esetére a kötbérhez hasonlóan kikötött késedelmi kamat is, hiszen az kimentést nem tűr. Az utóbbi esetről fogalmilag akkor lehet szó, ha a késdelem nem általánosan egy szolgáltatás késedelmes teljesítésére, hanem kifejezetten pénz fizetésére vonatkozik. Ugyanis ennek késedelmes teljesítése is elképzelhető egyes, munkavállalói kártérítési felelősséget megalapozó „hiba” esetén.

Habár a bíróságok nem terjeszkedhettek túl a kereseti kérelemben vitatott szerződéses rendelkezésen, amely a nem vagy nem megfelelő teljesítés esetére rendelt kötbérre vonatkozik, megemlítem, hogy a Ptk. több kötbérfajtát nevesít, amelyek egy ilyen esetben érdekesen viselkedhetnek. Kötbértípus a késedelmi-nem teljesítési (meghiúsulási) és hibás teljesítés esetére kikötött kötbér.
Amit érdekes kérdésnek gondolok, hogy miként viszonyulna egymáshoz a késedelmi és a meghiúsulási kötbér, akkor, ha mondjuk a munkáltató munkavállaló(k)nak felróhatóan késedelembe esik, ezért őt kötbérrel „büntetik”, ám a hosszas késedelem után szintén a munkavállaló(k)nak felróható okból a teljesítés elmarad, így meghiúsulási kötbér fizetésére is köteles lesz a munkáltató. Ugyanis a késedelmi kötbér mellett a teljesítés továbbra is követelhető, ám ha a kötelezett nem teljesít, a felek kikötése esetén meghiúsulási kötbér követelhető és az utóbbi – a felek eltérő megállapodása hiányában – önmagától nem konzumálja a korábban megállapított késedelmi szankciót. A kérdés az, hogy két következmény – először a késedelem, majd a nem teljesítés – egy vagy több munkavállalói kártérítési felelősséget megalapozó munkaviszonyból származó kötelezettségszegésnek minősül-e.

Álláspontom szerint ez azért nem mindegy, mert a munkavállalók kártérítési felelőssége a mérték tekintetében az Mt. szerint korlátozott. Főszabály az, hogy a munkavállaló maximum a 4 havi távolléti díjáig felel kivéve, ha szándékos vagy súlyos gondatlan a károkozása, mert akkor teljes kártérítés elve az irányadó [Mt. 179.§ (3)]. Az esetben is említett kollektív szerződés rendelkezése alapján a kártérítés mértéke legfeljebb 8 havi távolléti díja lehet gondatlan károkozás esetén [Mt. 191.§ (2)]. Ebből következően ott, ahol nem korlátlan a kártérítés mértéke, nagy jelentősége lehet annak, hogy mondjuk a 4 hónapnyi, havonta 300 000 Ft-os késedelmi kötbérből (összesen: 1 200 000 Ft) majd az egyszeri 1 500 000 Ft-os meghiúsulási kötbérből egy 250 000 Ft-nyi havi távolléti díjjal rendelkező munkavállaló kártérítési felelőssége esetén a munkáltató alapesetben 4×250 000 Ft (összesen: 1 000 000 Ft) vagy 2x4x250 000 Ft összesen: (2 000 000 Ft) összegig juthat kártérítéshez.

Bár közhelyszerű, de itt elmondható szerintem, hogy az eset összes körülményei után vonható le következtetés, ugyanis a már felmerült késedelem esetén kulcsfontosságú a munkáltató szerepe is, elvégre ő irányítja a munkavégzést, így elképzelhető, hogy a késdelem a munkavállalónak felróható, de a meghiúsulás már nem. Erre tekintettel a munkavállaló kártérítési felelőssége a második magatartás vonatkozásában nem állapítható meg.
Előfordulhat olyan eset is, hogy a nem teljesítés is a munkavállalói kötelezettségszegéssel függ össze, de csak részben. Itt véleményem szerint az Mt. azon kiegészítő szabálya alkalmazandó, miszerint „nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.”[Mt. 179.§ (4)]

Apropó, előreláthatóság. Fontosnak gondolom, hogy ha a munkáltató olyan polgári jogi szerződést köt harmadik személlyel, amely őt szankcióként kötbérfizetésre kötelezi az Mt. „tájékoztatási kötelezettség” alapelve értelmében köteles az érintett munkavállalókat erről tájékoztatni, hiszen ez munkaviszony teljesítésével és a munkavállaló jogaival és kötelezettségeivel közvetlenül összefügg [Mt. 6.§ (4)].

5. Összegzés

Végeredményben egyetértek a végső bírósági döntéssel, de érdekes kérdés az, hogy vajon csak a két polgári jogalanyra vonatkoznak-e a szerződésük feltételrendszerének egyes pontjai. Itt kifejezetten a kötbérre gondolok, hiszen „probléma esetén” annak megfizetése kárként viselkedik, de nem igazi kár a kötbér jogosultja kapcsán, hanem csak kárátalány. Mi a garancia a munkavállalóknak arra, hogy a munkáltató – saját érdekein túlmenően – olyan szerződést kössön, hogy a munkavállalói kötelezettségszegés esetén a beálló tényleges kár a lehető legalacsonyabb legyen? Úgy gondolom, hogy ezen „kármegelőzés” csak a felek együttműködésével kivitelezhető, legyen az individuális, vagy az annál hatékonyabb kollektív megállapodások valamelyike.

Zárásként pedig hipotetikus kérdésnek tűnik, hogy értékelhető-e a kellő körültekintés nélkül, a felek által elfogadott kötbér úgy, hogy a szerződő munkáltató megszegte a kármegelőzési kötelezettségét a munkavállaló(k) vonatkozásában? Vagy törvényi és munkavállalói felhatalmazás nélkül létesített-e olyan jogviszonyt harmadik személlyel, amely egy feltételhez kötött normatív (munkavállalókra kiterjedő) szabályozást jelent a kár bekövetkeztére és annak mértékére nézve? Ilyen távoli asszociációkra a jövő joggyakorlata adhat választ, a kérdés felvetődött és ezzel a kocka el van vetve.

Források

3/2019. számú munkaügyi elvi határozat

2012. évi I. törvény

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.

MEGOSZTÁS