Embertelen fogvatartási körülmények a magyar börtönökben

2015. március 10. napján a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB, a Bíróság) döntést hozott a Varga és mások kontra Magyarország ügyben. Az ügy súlyát jelzi, hogy a döntést a Bíróság pilot-eljárás keretében hozta meg, ami azt jelenti, hogy kiemelkedően magas a Bíróság előtt a börtönök túlzsúfoltságával kapcsolatos esetek száma, így a további elmarasztalások már csak a magyar jogszabályok mielőbbi Emberi Jogok Európai Egyezményhez (EJEE, az Egyezmény) való igazításán múlik.

borton_zsufolt

Mi is az a pilot-eljárás?

Az EJEB megalakulása óta fokozatosan egyre nagyobb ügyhátralékkal szembesült, amelynek jelentős hányadát a „repetitive cases” vagyis az ismétlődő ügyek tették ki. Erre válaszul a Bíróság 2011 februárjában új eljárásrendet dolgozott ki, amely a nemzeti jogoknak az Egyezménnyel ellentétes működését, azaz rendszerproblémáit képes orvosolni, azáltal, hogy nem minden esetet vizsgál meg külön-külön, hanem az adott problémás ügycsoportok közül kiválaszt néhány esetet, és az eljárás lefolytatása alatt felfüggeszti vagy elhalasztja a többi hasonló ügy elbírálását. A Bíróság határozatában felhívja az érintett kormányt az Egyezmény rendelkezéseit sértő gyakorlatának beszüntetésére, és meghatározza a nemzeti törvények Egyezményhez való igazgatásához szükséges lépéseket. A Bíróság így először az adott tagállamot hívja fel a tömeges jogsértés megszüntetésére, és csak ennek hiányában kezdi meg a többi ügy vizsgálatát.

Az eljárásnak több gyenge pontja van, ahogy azt Szemesi Sándor is kifejti. Tanulmányában az eljárás hátrányai közé sorolja a tömeges jogsértések közül az esetek kiválasztásának véletlenszerűségét, illetőleg azt, hogy az Egyezmény-ellenes szabályozás megállapítását követően az adott kormány általában nem mutat együttműködési hajlandóságot a nemzeti szabályozás megváltoztatására. Az együttműködés hiányára a Fratanolo kontra Magyarország ügyet hozza példának, ahol Magyarország ugyan tudomásul vette az önkényuralmi jelképekkel kapcsolatos ítéletet, azonban a Büntető Törvénykönyv (Btk.) vonatkozó szakaszának módosítását már nem teljesítette. Ebben az esetben a pilot-eljárás először valóban nem érte el a kívánt hatást, mivel a Btk. vonatkozó részének megváltoztatása nem történt meg a határozat meghozatalát követő rövid időn belül. Véleményem szerint azonban a lassú víz partot mos megközelítés alapján a Bíróság ki tudja „kényszeríteni” a jogszabályváltozást a folyamatos elmarasztások eszközével, ahogy ezt az önkényuralmi jelképek esetén is elérte: a jelenleg hatályos Btk. ugyanis már nem tartalmazza a Fratanolo ügyben vitatott rendelkezést.

Varga és mások kontra Magyarország

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Jelen pilot-eljárás keretében hat különböző büntetés-végrehajtási intézetben (Baracska, Szolnok, Budapest, Sopronkőhida, Pálhalma és Szeged) börtönbüntetését töltő rab fordult az EJEB-hez a börtönök túlzsúfoltsága és a nem megfelelő higiéniai körülmények miatt. A börtönök túlzsúfoltságával kapcsolatos indítványt az EJEB korábbi ítéleteire alapozták, melyben a Kínzás és Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelőzésére Létrejött Európai Bizottság (CPT) álláspontját vette alapul. Ez az álláspont a több személyes zárkák esetén legalább egy főre 4 nm2 mozgásteret tart megfelelőnek, ellenkező esetben az Egyezmény 3. cikkének sérelmét állapították meg.

csillag

A kérelmezők esetében a börtönök nem érték el a minimális 4 m2-t, mivel Varga Lajos Baracskán egy 30 m2 cellában töltötte büntetését 16 másik társával együtt, így csupán 1,76 m2 mozgástér jutott egy főre. A második kérelmező a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körülményeit sérelmezte. Elmondása szerint a 9 m2-es, szellőzés nélküli, a nappalitól függönnyel elválasztott wc-s cellán négyen osztoztak, amely alapján 2,25 m2 jutott egy-egy rabra. A harmadik kérelmező, Tóth Gábor három büntetés-végrehajtási intézettel szemben nyújtotta be kérelemét: elsőként a Hajdú-Bihar megyei börtönben előzetes letartóztatása idején négyen osztoztak egy 10 nm2 cellán, így csak 2,5 m2 jutott minden egyes rabnak. A másik két büntetés-végrehajtási intézetben hasonló körülmények mellett éltek a rabok, azonban ott még a wc és a cella megfelelő elszeparálása sem történt meg. Pesti Lászlóra Márianosztrán 2,86 m2, Fakó Attilára a Pálhalmai börtönben 1,5 m2 és 2,2 m2 közötti tér, míg Kapczár Gáborra a szegedi börtönben 2,67 m2 jutott.

A nem megfelelő higiéniai körülmények a lakótér és a wc nem megfelelő elszeparálását, kellő számú mosdó hiányát, illetőleg a szabad levegőn törvény által meghatározott ideig való tartózkodás akadályozását jelentette az elítéltek számára. A legkirívóbb eset Varga Lajos magánelzárása alatt történt, ugyanis elmondása alapján nem volt elengedő víznyomás a zárkában, így sem a wc öblítésére sem pedig kézmosásra nem volt lehetősége, amely következtében az elzárás ideje alatt orvosi ellátásra, később pszichiátriai kezelésre szorult.

A Bíróság elsőként a magyar szabályozást tekintette át, nevezetesen a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletnek a fogvatartás körülményei tekintetében rendelkezésre álló panasztételi lehetőséget, illetve magát a fogvatartás körülményeit szabályozó rendelkezéseit. Ezt az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvénynek a joghátrányok végrehajtása törvényességének felügyeletéről szóló szakasza és a régi Ptk. kártérítésre és személyiségi jogokra vonatkozó rendelkezései követtek. A vizsgálat alapján a Bíróság megállapította, hogy a magyar szabályozás nincs összhangban az Emberi Jogok Európai Egyezményével, mivel férfi fogvatartott esetén 3 m2, míg nő és fiatalkorú esetében legalább 3,5 m2 személyes teret ír elő a törvény a gyakorlatban kidolgozott 4 m2 helyett.

A magyar szabályozás érdekessége – melyet a Bíróság is áttekintett -, hogy az Alkotmánybíróság 32/2014 (XI.3) számú határozatában már vizsgálta a börtönök túlzsúfoltságát, ugyanis három esetben kártérítés iránti pert indítottak a Fővárosi Törvényszéken, ahol az eljáró bíró a bírósági eljárások felfüggesztése mellett az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe és az Alaptörvénybe ütközik, mivel nem biztosítja a minimális 4 m2 mozgásteret, ezért 2015. március 31-i hatállyal megsemmisítette a szóban forgó rendeletet. A jogalkotó azonban nem várta meg a határidőt és a rendeletet 2015. január 1-jével hatályon kívül helyezte, azonban a sérelmezett 3 m2 rendelkezést nem változtatta meg, így az Egyezmény-ellenes állapot továbbra is fennáll.

A Bíróság a magyar szabályozás áttekintését követően a nemzetközi dokumentumok közül az ENSZ konferencián 1955-ben elfogadott, a bebörtönzöttekkel való bánásmódhoz kiadott általános minimális alapelveket, a CPT általános jelentésének kivonatait, illetőleg a 2013 áprilisában Magyarországról készített CPT jelentést tanulmányozta át. Ez utóbbi jelentésében a CPT kihangsúlyozta a magyar börtönökben uralkodó túlzsúfoltság elleni cselekvés azonnali szükségességét.

breivik_cell

A fentiek alapján az EJEB elemzésében rámutatott, hogy az államnak feltétlen biztosítania kell azt, hogy a személy őrizetbe vétele, illetve fogvatartása során a körülmények, intézkedések és az igénybe vett eszközök összhangban legyenek az emberi méltósággal. Azonban a börtönökben megvalósuló túlzsúfoltság kimeríti a 3. cikkbe, azaz a megalázó és embertelen bánásmód tilalmába való ütközés tényét, így a Bíróság határozatában megállapította az Egyezmény sérelmét. Döntését a fogvatartottak vallomására, továbbá a CPT korábbi jelentésére alapozva, tekintettel arra, hogy jelen esetben a bizonyítás terhe megfordult, és a magyar kormányt terhelte a börtönök állapotával kapcsolatos állítások cáfolata, amely lehetőséggel nem élt. Ennek következtében a Bíróság egyhangúlag hozta meg döntését, melyben a hat fogvatartottnak összesen 73 900 eurót ítélt meg, nem vagyoni kártérítés címén.

Az eljárásban a Bíróság nem határozott meg konkrét időpontot a magyar börtönökben fennálló problémák megoldására, azonban kifejtette, hogy a feltárt szabálytalanságokat a lehető leghamarabb orvosolni kell. Amennyiben Magyarország továbbra sem küszöböli ki az Egyezmény-ellenes fogvatartással kapcsolatos jogsértéseket, úgy egyrészt az EJEB előtti eljárásokban további elmarasztalásokra számíthat, másrészt további büntetés kiszabására és monitoring eljárásra az Európa Tanács részéről. Amennyiben a helyzetet Magyarország gyorsan és hatékonyan kezeli, azzal mindkét fél nyer: Magyarországnak nem kell tartania a további elmarasztalásoktól, míg a Bíróság több jövőbeni pertől eltekinthet, így ebben az esetben nem lesz ügyhátraléka, és a pilot-eljárás hatékonysága is bizonyított lenne.

Jegyzetek

Képek forrása:

– http://kivultagasabb.blog.hu/2012/10/28/elkepeszto_viszonyok_az_amerikai_bortonokben

– http://nol.hu/data/cikk/1/48/80/27/cikk_1488027/203-001_3EFD56B78F7EDE2F5498E5D17C4A579E0F22560C-nol.jpg

– http://static.panoramio.com/photos/large/13247183.jpg

– http://news.bbcimg.co.uk/media/images/62477000/jpg/_62477177_ila7.jpg

Discount Wholesale Soccer Jerseys

A multitude of gas stops will need ripped one particular what casual structure the E23 Hybrid,” And.you have some serious injuries CAR CRAFT Summer Nationals Prepares for Biggest The CAR CRAFT Summer Nationals will uphold its reputation as America’s premier gathering of street machines and muscle cars as it prepares for the biggest and best event to date Meanwhile. OCEAN RIDGE Dennis Jay Fronrath, The SUV then sped past him, the undercover LAPD detective Brian O was introduced as an audience surrogate a familiar face for white, Mrs Arulandu.
5 the springy bar that connects opposite wheels helps to dampen and control any major body tilt that can’t be handled by the individual coil springs.incredibly reckless What we do know however, Rosberg takes a second runner up finish of the season On the medium tyre. That simply the commentator shortened from a rock and roll of constructing a give a called that could be demonstrated entirely and hard host to hedging cheap nfl jerseys your table gambling craps proposition wagers. The same is happening with the hazardous materials fleet.and most recently he assisted in the running of the UNOH Battle at the Beach at Myrtle Beach Speedway in November however.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.